2.5.1. Türkiye Bankalar Birliği Nezdinde Risk Merkezi Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler

TCMB nezdinde kurulu bulunan Risk Merkezi faaliyetlerinin, TCMB temel görevleri arasında yer almadığı ve bankacılık sektörünün de finansal sektörün yüzde 87’sini oluşturduğu göz önüne alınarak, Risk Merkezi faaliyetlerinin finansal sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi amacıyla, 13 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) devredilmesi hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun’un 150’nci maddesinde, TBB Risk Merkezinin çalışma ve bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esasların, Kanun’un yayımlanması tarihinden itibaren 1 yıl içinde TBB tarafından belirlenmesi ve 149’uncu maddesi gereğince de Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, TBB tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile TCMB’nin uygun görüşü alınarak, "Risk Merkezi Yönetmeliği" ile "Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, anılan Kanun’un 150’nci maddesinde, TBB nezdinde kurulan Risk Merkezi faaliyete geçinceye kadar, anılan Kanun’la TCMB Kanunu’nun yürürlükten kaldırılan hükümlerine göre Risk Merkezi faaliyetlerinin, TCMB tarafından geçici olarak yürütülmesi hüküm altına alınmıştır.