Grafik

1.1.3. Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu üyeleri; (A) sınıfı hissedarınca bir üye, (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca iki üye ve (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye olmak üzere seçilmektedir(1).

Üyelerin görev süresi iki yıldır. Denetleme Kurulu, Bankanın bütün işlem ve hesaplarını denetlemektedir. Yönetme yetkisi olmayıp, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Başbakanlığa iletmektedir. Kurul, yıl sonunda işlem ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmaktadır.

9 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süresi 30 Nisan 2013 tarihi bitiminde sona eren Denetleme Kurulu üyelerinden Yasin Aydın (A) sınıfı hissedarınca, Ahmet Fethi Toptaş (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca, Mustafa Saim Uysal (D) sınıfı hissedarlarınca, 1 Mayıs 2013 tarihinden 30 Nisan 2015 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere yeniden Denetleme Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu üyeleri; Mustafa Saim Uysal, Prof. Dr. Hasan Türedi, Yasin Aydın ve Ahmet Fethi Toptaş’tır.

 

 

(1)TCMB Kanunu’nun 23. maddesi 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve Denetleme Kurulu’nun Genel Kurulca seçilecek dört üyeden oluşacağı, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği 1/5/2013 tarihinde görevde bulunan Denetleme Kurulu üyelerinin ise görev sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam edecekleri hükme bağlanmıştır.