Grafik33
Grafik34
Grafik35
Grafik36

2.12. Eğitim Faaliyetleri

2013 yılında TCMB tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerine toplam 5.161 kişi katılmış, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli programlardan toplam 613 Banka çalışanının yararlanması sağlanmış, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitim etkinliklerine ise toplam 65 Banka çalışanı öğretim elemanı/konuşmacı olarak katılmışlardır.

2.12.1. TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

2013 yılında TCMB tarafından düzenlenen Banka içi eğitimlere 4.352 Banka çalışanı katılmıştır. Bu eğitimler; “Bankacılık Eğitimleri”, “Geliştirme Eğitimleri”, “Yükseltme Eğitimleri” ile “Konferans ve Paneller” çerçevesinde düzenlenen eğitim programlarıdır (Grafik 33). Yine TCMB tarafından düzenlenmekte olan Banka Tanıtım Programı’na 1.244 üniversite öğrencisi kaydolmuş ve kendilerine TCMB’nin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca Kazakistan ve Kırgızistan’daki üniversitelerden toplam 45 öğrenciye bir ay süre ile staj yaptırılmıştır. Bunun yanında, 93 geçici personel ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan 43 kişi olmak üzere toplam 136 katılımcıya eğitim verilmiştir (Grafik 34).

2.12.2. Uluslararası Eğitim ve Teknik Destek Faaliyetleri

İMB, merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla önceliği merkez bankalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere uluslararası eğitimler düzenlemektedir. İMB ilk faaliyet yılında, TCMB’nin merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla ikili teknik iş birliğini artırma amacı da taşıyan bu eğitimler çerçevesinde ikisi yurt dışında olmak üzere toplam 7 uluslararası eğitim faaliyeti gerçekleştirmiştir. Azerbaycan Merkez Bankası çalışanları için Bakü’de “Financial Stability: Turkish Perspective” ve Kırgızistan Merkez Bankası çalışanları için ise Bişkek’de “Risk Management” konulu eğitimlere TCMB’den eğitmenlerin katılımı sağlanmış ve söz konusu eğitimler İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğiyle düzenlenmiştir. TCMB çalışanları için “Introduction to General Equilibrium Models and Techniques” konulu eğitim ile SESRIC iş birliği içerisinde düzenlenen “Risk Management in Islamic Financial Institutions” konulu eğitim Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çeşitli merkez bankaları çalışanlarının katılımıyla İstanbul’da “Formulation, Estimation and Policy Analysis with DSGE Models”, “Short-term Forecasting at Central Banks” ve “Inflation Targeting Practices” konulu eğitimler düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim faaliyetlerine 73’ü diğer ülke merkez bankalarından olmak üzere toplam 140 kişi katılmıştır.

Ayrıca İMB, merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla ikili iş birliğini artırma amacı doğrultusunda çeşitli merkez bankaları için “TCMB Kriz Tecrübeleri Semineri: Finansal İstikrar ve Bankacılık Politikaları”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Kredi Kayıt Sistemi”, “İdari Daire Uygulamaları” ve “Ters Dolarizasyon Süreci” konularında 5 teknik destek içerikli program, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik olarak “Understanding Macroeconomic Dynamics and Financial Markets: Practices and Experiences” konulu ve Doğu Avrupa bölgesine yönelik olarak “Banking Sector and Economic Activity: Identifying the Real and Financial Challenges” konulu iki bölgesel çalıştay düzenlemiştir. Teknik destek çalışmaları kapsamında diğer ülke merkez bankalarından 90 çalışan ile merkez bankacılığı konularında TCMB’nin tecrübeleri paylaşılmıştır. Ayrıca, Kırgızistan ve Afganistan merkez bankaları ile ikili çalışma toplantıları düzenlenmiş; toplantılar sonucu, ilgili bankaların çalışanlarına yönelik uzun dönemli teknik destek programları düzenlenmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.

İMB eş güdümünde düzenlenen uluslararası eğitim ve teknik destek faaliyetlerinin tümüne 21 farklı ülke merkez bankasından çalışanlar katılmıştır.

2.12.3 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

Diğer kurum ve kuruluşların yurt içinde düzenlediği kısa süreli eğitim programlarına 153 Banka çalışanının, yurt dışındaki programlara ise 212 Banka çalışanının katılımı sağlanmıştır. Ek olarak, Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği programlara da 91 Banka çalışanının katılımı sağlanmıştır (Grafik 35).

Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) eğitim programlarına, yurt içinde yeni başlayan 26 kişiyle birlikte toplam 101 Banka çalışanı, yurt dışında ise yeni başlayan 12 kişiyle birlikte toplam 55 Banka çalışanı devam etmiştir. Ayrıca, Mesleki İnceleme ve Araştırma kapsamında 1 Banka çalışanı yurt dışına gönderilmiştir. (Grafik 36).

2.12.4. Diğer Faaliyetler

Öğretim elemanı/konuşmacı görevlendirme çerçevesinde; yurt içinde çeşitli kamu kurumlarında düzenlenen eğitim etkinliklerinde 46, yurt dışında düzenlenen eğitim etkinliklerinde ise 1 olmak üzere toplam 47 ve yurt içinde çeşitli üniversitelerde dönemlik ders vermek üzere 17 Banka çalışanı görevlendirilmiştir.

Ayrıca, uzmanlık tezlerinin değerlendirilmesi kapsamında, uzman yardımcılarının uzman olarak atanabilmeleri için hazırladıkları 14 adet tez incelenmiş, oluşturulan tez kurullarında değerlendirilmiş ve başarılı bulunmuştur.