2.4.5. Ödeme Sistemleri Alanında Mevzuata İlişkin Gelişmeler

Ödeme sistemlerine ve ödeme hizmetlerine ilişkin hukuki altyapının uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılı Türkiye Ulusal Programı’nda hazırlama sorumluluğu TCMB’ye verilen “Ödeme Sistemleri ve Hizmetleri ile Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçesi” çalışmaları sürdürülmüş, bu çalışmalar sonucunda 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”, 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca anılan Kanun’a ilişkin yönetmelik çalışmalarına devam edilmiştir.