NADİR ESERLER


ESER NO ESER ADI
1 1336 Sene-i Mâliyesi Darbiyat ve Muamelatı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celilesine Takdim Olunan Rapor 2. Sene.Niyazi Asım. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1337(rumi), 1921(miladi). 258+5s.
2 Ahkâmü'l Evkaf. Ömer Hilmi. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1307(hicri), 1891(miladi). 231s.
3 Ahter-i Kebir. Mustafa b. Şemseddin Karahisarî Ahterî. İstanbul: Darü't Tıbaatü's-sultaniye, 1256(hicri), 1840(miladi). 711s.
4 Al-Kamus al-Asriye İngilizî-Arabî = Elias' Modern Dictionary English-Arabic. Elias Anton Elias. 2nd ed. Kahire: Elias Modern Matbaası, 1922. 12+III+433+5 s.
5 Asrî Demokrasiler. Visconte James Bryce, çev. Hüseyin Cahid [Yalçın]. İstanbul: Tanin Matbaası, 1924-1925. Cilt 1,2,4.
6 Bin Bir Hadis. Mehmed Arif. Kahire: Ceride Matbaası, 1325(rumi), 1909(miladi. 5+468s.
7 Borçlar Kanunu Şerhi. Şerh edenler Fuad Hulûsi [Demirelli], Sabri Şakir [Ansay]. İstanbul: Yeni Matbaa, 1926. Cilt 1-2 (tek ciltte). 384+398s.
8 Borsa Rehberi. İstanbul: Matbaa-i Ebu'l-Ziya, 1928. (İstanbul Esham ve Tahvilat Kambiyo ve Nukut Borsası Meclis İdaresi tarafından tertip edilmiştir). 700+120+10s. Resimli.
9 Büyük Millet Meclisi 3. Devre 1. İçtima Müzakerelerine Havi Zabıt Ceridelerine Ait Umumi Fihrist. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, 1927:1928. 67s.
10 Coğrafya-yı İktisadî. Mehmed Burhaneddin. İstanbul: Edeb Matbaası, 1328(rumi), 1912(miladi). 732+19s.
11 Darü'l-Fünûn Hukuk Fakültesi Mecmuası. İstanbul: Maarif-i Umumiye Nezareti. Sene 1, sayı 1, Mart 1332(hicri), 1914(miladi). 822s.
12 Defter-i Muktasid. Süleyman Sudi. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1306-1307(hicri), 1889-1890(miladi). 3 cilt (tek ciltte). 142+144+208s.
13 Dictionnaire Arabe-Français. A. de Biberstein Kazimirski. Caire, 1875. 4. cilt. 999s.
14 Dictionnaire Français-Arabe-Persan et Turc. Alexandre Handjeri. Moskova: Imperimerie de l'Université Imperiale, 1841. Cilt 2,3.
15 Dürerü'l-hükkâm Şerh-i Mecelletü'l-ahkâm. Küçük Hoca Emin Efendizâde Ali Haydar. İstanbul, 1330(rumi), 1914(miladi). 4 cilt.
1.c.: Şerhü'l-kavâidi'l-külliye. Matbaa-i Tevsi-i Tıbaat. 992s.
2.c.: Şerh-i Kitabi'l-kefale ve'l-havale ve'r –rehn… ve'l-gasb. Matbaa-i Ebüzziya. 952s.
3.c.: Hacr ve ikrah şuf'a, Şirket, Vekâlet Mesâili. Matbaa-i Ebüzziya. 989s.
4.c.: Sulh, İbra ve İkrar, Dava, Tahlif-I Beyyinat, Kaza Mesâili. Hukuk Matbaası. 831s.
16 Düstûr (İlk Tertib). İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1289-1296(hicri), 1872-1879(miladi). 4 cilt +1 ek
17 Düstûr (Tertib-i Sâni). İstanbul: Evkaf Matbaası, 1927-1928. Cilt 8-12+1Ek (Mütemmim). İstanbul: Hilâl Matbaası, 1333(rumi), 1917(miladi).
18 Düstûr (Tertib-i Sâni). İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1329-1336(rumi), 1913-1920(miladi). Cilt 1-5, 7.
19 Düvel-i İslâmiye. Stanley Lane Poolle; çev. Halil Edhem [Eldem]. İstanbul: Milli Matbaa, 1345(hicri), 1927(miladi). 640s.
20 El-Mu'âhedat ve el-Muhâlefât. Hasan Hattab el-Vekil. Mısır: El Ezher Matbaası, 1349(hicri), 1930(miladi). 99s.
21 El-Nukudü'l-Arabiye ve İlmü'l-Nummiyat. P. Anastase, Marie de St-Elie. Kahire: Matbaatü'l Asriye, 1939. 259s.
22 El-Okyanusü'l-basit fi Tercemetü'l-Kamûsü'l-Muhit. Ebu Tahir Muhammed b. Yakub Firuzabâdî; çev. Ahmed Asım. İstanbul: Matbaai Âmire, 1230-1233(hicri), 1815-1817(miladi). 3 cilt.
23 Evliya Çelebi Seyahatnamesi. İstanbul. 8 cilt.
Cilt 1-6: İkdam Matbaası, 1314-1318(hicri), 1898-1902(miladi).
7.c.: Devlet Matbaası, 1928.
8.c.: Orhaniye Matbaası, 1928.
24 Ferâidü'l-ferâiz. Mahmud Esad b. Emin Seydişehrî. İstanbul: Selânik Matbaası, 1326(rumi), 1910(miladi). 304s.
25 Fıkh-ı Ekber Tercümesi. İmam-ı Âzâm Ebu Hanife, çev. Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. İstanbul: İkdam Matbaası, 1314(hicri), 1896(miladi). 180+4s.
26 Güzide-i Gülistan. Muhiddin Sadi-i Şirazi; çev. Osman Faik. İstanbul: Kasbar Matbaası, 1307(hicri), 1890(miladi). 351+1s.
27 Hadikatü'l-cevâmi. Hüseyin b.İsmail Ayvansarayî. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1281(hicri), 1865(miladi). 1. cilt. 310s.
28 Hukuk-i Esasiye. Babanzâde İsmail Hakkı. İstanbul: Müşterekü'l-menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası,1329(rumi), 1913(miladi). 677+10s.
29 Hukuk-i Esasiye. Leon Duguit; çev. Menemenlizâde Edhem [Menemencioğlu]. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1339(rumi), 1923(miladi). 1. cilt. 493s.
30 Hukuk-i İdare. İsmail Hakkı [Göreli]. İstanbul: Edeb Matbaası, 1328(rumi), 1912(miladi). 422+6s.
31 Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umûmisi. Joseph de Guignes, çev. Hüseyin Cahid [Yalçın]. İstanbul: Tanin Matbaası, 1923-1925. 7 cilt.
32 İhracat Kredileri Sigortası ve Beynelmilel Tatbikatı. Avni. Ankara: Hâkimiyet-i Milliye Matbaası, 1928. 51s.
33 İlm-i İktisad. 2. kitap. 458s.
34 İngiltere'nin Hükümeti. A. Lawrence Lovell, çev. Hüseyin Cahid [Yalçın]. İstanbul: Akşam Matbaası, 1927. 5 cilt.
35 İslâm Tarihi. Leone Caetano, çev. Hüseyin Cahid [Yalçın]. İstanbul: Tanin Matbaası, 1924-1927. Cilt 1,2,4-10
36 İstanbul Barosu Mecmuası. İstanbul: Hilâl Matbaası, 1928. 1c.
37 Kamus: Fransevi-Arabî = Dictionnaire Français-Arabe des termes Judiciaires, administratifs et commerciaux. İbrahim Gad. İskenderiye: Matbaatü'l İttihadi'l-Mısır, 1310(hicri), 1892(miladi). 1. cilt. 1589s.
38 Kamûs-ı Fransevî = Dictionnaire Français-Turc. Şemseddin Sami. 4thed. İstanbul: Mihran Matbaası, 1322(hicri), 1905(miladi). 14+2240s.
39 Kamûs-ı Osmanî. Mehmed Salahi. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1313-1322(hicri), 1896-1905(miladi). 4 kısım (tek ciltte). 501+2+361+4+485+668s.
40 Kamûs-ı Türkî. Şemseddin Sami. İstanbul: İkdam Matbaası, 1317(hicri) 1901(miladi). 1574s. (2 kopya)
41 Kamûsü'l-a'lâm. Şemseddin Sami. İstanbul: Mihran Matbaası, 1306-1316(hicri), 1889-1899(miladi). 6 cilt.
42 Kanunlarımız. Edib Kemal. 7 cilt
Cilt 1-5: Bursa: Bursa Vilayet Matbaası, 1926.
Cilt 6,7: İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1927-1928.
43 Kanun-u Medenî Rehberi. Milaslı Gad Franko. İstanbul: Henri Zelliç ve Mahdumu Matbaası, 1926-1928. 3 cilt (1. cilt 2 kopya)
44 Kavanin Mecmuası. Ankara: İktisad Matbaası, 1927. 488s.
45 Kavanîn-i Âl-i Osman Der-Hûlâsa-i Mezâmin-i Defter-i Divân. Ayn Ali. İstanbul: Tasvir-i Efkâr Gazetesi Matbaası, 1280(hicri), 1864(miladi). 140s.
46 Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hülefa. Ahmed Cevdet Paşa. İstanbul: Kanaat Matbaası, 1331(rumi), 1915(miladi). 12 cüz (2 ciltte).
Cüz 1-7: 696+151s.
Cüz 8-12: 153-1193+3s.
47 Kitâb-ı Bahriye. Pirî Reis. İstanbul: Devlet Basımevi, Türk Tarihi Araştırma Kurumu, 1935. LV+20+855+10+72s.
48 Kitabu'l Ahkami'l Sultaniye. Ebu'l Hasan Ali b. Muhammed el-Bağdadî. Mısır: Vatan Matbaası, 1298(hicri), 1881(miladi). 6+246s.
49 Lûgat-ı Burhan-ı Katı'. Hüseyin b. Halef Tebrizi. İstanbul: Matbaa-i Osmaniye, 1302(hicri), 1885(Miladi). 495s.
50 Lûgat-ı Naci. Muallim Naci [Ömer Hulûsi]. İstanbul: Asır Matbaası ve Kütüphane Sahibi Kirkor Faik, [1308 hicri, 1891 miladi]. 4+960s.
51 Mebâdî-i Felsefeden ilmü'n-nefs. Georges Lespinasse Fonsegrive; çev. Babanzâde Ahmed Naim. İstanbul: Âmire Matbaası, 1331(rumi), 1915(miladi).
1. cilt. 631+16s.
52 Mebâdî-i İlm-i Servet. Sakızlı Ohannes Paşa. İstanbul: Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Litoğrafya Destegâhı, 1311(hicri), 1894(miladi). 207+4+92s.
53 Mebâdî-i İlm-i Servet-i Milel. Sakızlı Ohannes Paşa, İstanbul: Mihran Matbaası, 1297(hicri), 1880(miladi). 441+4s.
54 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye. Ahmed Cevdet Paşa. İstanbul: Ahmed Kâmil Matbaası, 1329(rumi), 1913(miladi). 627+9s.
55 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye. Atıf Bey. İstanbul.
İçindekiler:
İfade-i Mahsusa (Önsöz). Mehmed Cavid. 7s.
Mecelle Cemiyetinin Mazbatası. s. 8-16
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Şerhi ve Kavâid-i Külliye-i Fıkhiyenin İzahı. Evkaf- İslamiye Matbaası, 1339(rumi), 1923 (miladi). 111s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyeden Şerh-i Kitabü'l Büyû. Tanin Matbaası, 1328 (rumi), 1912(miladi). 190s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyeden Kitabü'l-icârât. Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1330 (rumi), 1914 (miladi). 143s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyeden Şerh-i Kitabü'l Kefale. Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1332 (rumi), 1916 (miladi). 56s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyeden Şerh-i Kitabü'r-rehin. Tanin Matbaası, 1329 (rumi), 1913(miladi). 48s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyeden Şerh-i Kitabü'l-emanet. Tanin Matbaası, 1329 (rumi), 1913(miladi). 68s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Şerh-i Kitabü'l-hibe. Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1332 (rumi), 1916 (miladi). 37s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Şerh-i Kitabü'l-gasb ve'l-itlaf. Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1332 (rumi), 1916 (miladi). 46s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Şerh-i Kitabü'l-hacr ve'l İkrah ve'l-şufa. Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1332 (rumi), 1916 (miladi). 58s.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyeden Şerh-i Kitabü'l-şirket. Tanin Matbaası, 1328 (rumi), 1912(miladi). 241s.
56 Mecelle-i Umûr-i Belediye: Kavanin, Nizamat ve Talimât-ı Belediye. Osman Nuri [Ergin]. İstanbul: Arşak Garoyan Matbaası, 1330-1331(rumi), 1914-1915 (miladi). Cilt 2,4
57 Medhal-i İlm-i Hukuk. P. Namur; çev. Münif Paşa. İstanbul: Mekteb-i Sanayi-i Şâhâne Matbaası, 1299(hicri), 1882(miladi). 236s.
58 Menâkıb-ı Hünerveran. Mustafa Ali. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1926. 133+92s.
59 Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu. İsmail Galib. İstanbul, 1311(hicri), 1894(miladi). 32+183s., 7 levha.
60 Mevzuat-ı Mâliye. Ankara: Türk Ocakları Heyet-i Merkeziyesi Matbaası, 1927. 2. cilt.
61 Mezâhibin Telfiki İslâmın Bir Noktaya Cem'i. Muhammed Rıza el-Hüseyni (Aksekili Ahmed Hamdi). İstanbul: Amedî Matbaası, 1332(rumi), 1916(miladi). 2+407s.
62 Mir'at-i Hakikat. Tarih-i Mahmud Celâlettin Paşa. Midhat Paşa. İstanbul: Matbaa-i Osmaniye, 1326-1327(rumi), 1910-1911(miladi). 3 cilt. (1.c.: s.169-327)
63 Miyar-i Adalet. Ömer Hilmi. İstanbul: Bosnavi Hacı Muharrem Efendi'nin Matbaası, 1301(hicri), 1884(miladi). 2+86s.
64 Muahedât Mecmuası. İstanbul. 5 cilt.
1.ve 2.c.: Hakikat Matbaası, 1294(hicri), 1878(miladi).
3.c.: Ceride-i Askeriye Matbaası, 1297(hicri), 1880(miladi).
4. ve 5.c.: Ceride-i Askeriye Matbaası, 1298(hicri), 1881(miladi).
65 Mürlü't-tevârih. Fındıklı Süleyman Efendi Şamdanizâde. İstanbul: Âmire Matbaası, 1338(rumi), 1922(miladi). 509s.
66 Müze-i Hümayun Meskûkât-i Kadime-i İslâmiye Kataloğu Kısm-ı Sani. Sâsâniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefay-ı Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı, Fürû-l Abbasiyeden Beni Tolon, Beni Ahşid, Âl-ı Saman, Beni Hamdan, Âl-ı Büveyh, Beni Mervan Meskûkâtı. İsmail Galib. İstanbul: Mihran Matbaası, 1312(hicri), 1895(miladi). 78+446s.
67 Müze-i Hümayun Meskûkât-i Kadime-i İslâmiye Kataloğu. Ahmed Tevfik [Ulusoy]. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası. 2 kitap.
Kısm-ı Salis (3. kısım): 1318(hicri), 1901(miladi). 18+276s., 4 levha.
Kısm-ı Rabi (4. kısım): 1321(hicri), 1904(miladi). 28+567s., 7 levha.
68 Nakdü't-tevârih. Rıfad. İstanbul: Şeyh Yahya Efendi Matbaası, 1296(hicri), 1879(miladi). 818s.
69 Nakid ve İtibar-ı Mâlî. Hasan Ferid, İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1330-1334(rumi), 1914-1918(miladi). 3 cilt.
İçindekiler: 1.c.: Meskûkat 2.c.: Evrak-ı Nakdiye 3.c.: Bankacılık
70 Netayicü'l-vukuat. Mustafa Nuri Paşa. İstanbul: Uhuvvet Matbaası, 1327(Rumi), 1911(Miladi). 4 cilt (tek ciltte). 152+109+112+125s. (2 kopya)
71 Niçin Aldatırlarmış… Hüseyin Cahid [Yalçın]. İstanbul: Akşam Teşebbüs Matbaası, 1922. 296s.
72 Nutuk. Gazi Mustafa Kemal. Türk Tayyare Cemiyeti, 1927. 303+2s.
73 Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi. Ahmed Rasim. İstanbul. 4 cilt.
1. ve 2.c.: Şems Matbaası, 1328(hicri), 1326(rumi), 1910(miladi)
3.c.: Şems Matbaası, 1329(hicri), 1327(rumi), 1911(miladi)
4.c.: Matbaat-ı Ebüzziya, 1330(hicri), 1328(rumi), 1912(miladi)
74 Sahaifü'l-ahbar. Müneccimbaşı Dede Derviş; çev. Ahmed Nedim. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1285(hicri), 1869(miladi). 3 cilt.
75 Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi. Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buharî; İhtisar eden Zeynûddin Ahmed, çev. Babanzâde Ahmed Naim-Kamil Miras. İstanbul: Evkaf Matbaası, 1346(hicri), 1928(miladi). 2 cilt.
76 Sanayi-i Nefisenin Menşeleri. Yrjö Hirn, çev. Hüseyin Cahid [Yalçın]. İstanbul: Tanin Matbaası, 1925. 379+2s.
77 Şark-ı Karîb Umuru Hakkında Lozan Konferansı 1922-1923: Konferansda Tezekkür Olunan Senedât Mecmuası. İstanbul. 5 cilt.
Birinci takım 1.c.: Konferansın Umûmi İctimâları Protokolları ve Birinci Komisyonun Zabıtnâme ve Raporları (Arzî ve Askerî Mesâlî). İkdam Matbaası, 1340(rumi), 1924(miladi).
Birinci takım 2.c.: İkinci Komisyon ve Tâli Komisyonlar Zabıtnâmeleri (Ecnebilerin Tâbi Olacağı Usul). İkdam Matbaası, 1340(rumi), 1924(miladi).
Birinci takım 3.c.: Üçüncü Komisyon ve Bu Komisyona Merbût Tâli Komisyonların Zabıtnâme ve Raporları. Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1340(rumi), 1924(miladi).
Birinci takım 4.c.: Müzâkerâta Müteallik Vesâik (1 Şubat'tan 22 Nisan 1923 Tarihine Kadar). Vatan Matbaası, 1340(rumi), 1924(miladi).
İkinci takım 1.c.: Konferansın İkinci Kısmına Müteallik Zabıtnâmelerle Vesikalar (23 Nisan- 24 Temmuz 1923). Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1341(rumi), 1925(miladi).
78 Şerh-i Kanunnâme-i Arazi: Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Beşinci Senesine Mahsûstur. Kuyucaklızâde Mehmed Âtıf. İstanbul: Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Matbaası, 1311(hicri), 1894(miladi). 347s.
79 Seyahatnâme-i İbni Batuta. Çev. Mehmed Şerif Paşa. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1333-1337(rumi), 1917-1921(miladi). 2 cilt.
80 Silahdar Tarihi. Fındıklılı Silahdar Mehmed. İstanbul: Devlet Matbaası, 1928.
2 cilt.
81 Son Teşkilât-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları. İstanbul: T.C. Dahiliye Vekâleti Nüfus Müdüriyet-i Umumiyesi, 1928 (Hilâl Matbaası). 1066+1s.
82 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniye. İsmail Galib. İstanbul: Mihran Matbaası, 1307(hicri), 1890(miladi). 24+503+7s., 12 levha.
83 Takvimü't-tevarih. Mustafa b. Hacı Abdullah Halife Katip Çelebi. İstanbul: İbrahim Müteferrika tab'ı, 1146(hicri), 1733(miladi). 9+247+3s.
84 Tarih-i Askerî-i Osmanî. Ahmed Cevad Paşa. İstanbul, 1299(hicri), 1882(Miladi). 1. cilt. 16+304s.
85 Tarih-i Atâ. Tayyarzâde Ahmed Ataullah. 1291-1293(hicri), 1874-1876(miladi).
5 cilt.
86 Tarih-i Cami-i Şerîf-i Nuriosmaniye: Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuasının ekidir. İstanbul: Hilâl Matbaası, 1335 (rumi), 1919(miladi). 51s.
87 Tarih-i Çelebizâde. Küçük Çelebizâde Âsım İsmail. İstanbul: Darü't Tıbbati'l Ma'mure, 1153(hicri), 1740(miladi). 2. cilt. 9+120+159 yaprak.
88 Tarih-i Cevdet. Ahmed Cevdet Paşa. İstanbul: Matbaa-i Osmaiye, 1303(hicri), 1886(miladi). Cilt 5-6 (tek ciltte). 4+304+7+328s.
89 Tarih-i Cevdet. Ahmed Cevdet Paşa. İstanbul: Matbaa-i Osmaniye, 1309(hicri), 1892(miladi). 12 cilt (4. cilt 2 kopya).
90 Tarih-i Devlet-i Osmaniyye. Abdurrahman Şerif. İstanbul: Karabet Matbaası,1309-1312(hicri), 1893-1896(miladi). 2 cilt.
91 Tarih-i İzzî. Süleyman İzzî. İstanbul: Raşid ve Vasıf Efendiler Matbaası, 1199(hicri), 1785(miladi). 7+288 yaprak.
92 Tarih-i Kamançe. Yusuf Nabi. İstanbul: Tercüman-ı Ahvâl Matbaası, 1281(hicri), 1864(miladi). 84s.
93 Tarih-i Lütfi. Ahmed Lütfü. İstanbul. 8 cilt (3 ciltte). Cilt 1-2: Matbaa-i Âmire, 1290-1291(hicri), 1873-1874(miladi). 5+420+7+310s.
Cilt 3-7: İçindekiler: (ciltleniş sırasına göre) 4.c.: Matbaa-i Âmire, 1292(hicri), 1875(miladi). 7+200s. 5.c.: Mahmud Bey Matbaası, 1302(hicri), 1885(miladi). 6+184s. 6.c.: Mahmud Bey Matbaası, 1302(hicri), 1885(miladi). 2+168s. 7.c.: Mahmud Bey Matbaası, 1306(hicri), 1889(miladi). 3+127s. 3.c.: Matbaa-i Âmire, 1292(hicri), 1875(miladi). 2+214s.
8. cilt: Sabah Matbaası, 1328(rumi), 1912(miladi). 582s.
94 Tarih-i Mustafa Necib: Sultan Selim-i Salis Asrı Vakayiine ve Müteferriatına Dair Asr-ı Mezkur Ricalinden ve Eshâb-ı Dikkatten Mustafa Necib Efendinin Kaleme Almış olduğu Tarihtir. Mustafa Necib. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1280(hicri), 1864(miladi). 118s.
95 Tarih-i Naimâ (Ravzatü'l-Hüseyin fi-Hulâsât Ahbârü'l Hâfikeyn). Naima, Mustafa Naim. İstanbul: Müteferrika baskısı, 1147(hicri), 1734(miladi). 2 cilt.
96 Tarih-i Peçevî. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1283(hicri), 1866(miladi). Cilt 1-2 (Tek kitap). 10+504+12+487s.
97 Tarih-i Râşid. Mehmed Râşid b. Mustafa. İstanbul: Müteferrika baskısı, 1153(hicri), 1740(miladi). 1. cilt. 14+277 yaprak.
98 Tarih-i Sami ve Şakir ve Subhi. Mustafa Sami, Hüseyin Şakir, Mehmed Subhi. İstanbul: Müteferrika Matbaası, 1198(hicri) 1784(miladi). 8+238 yaprak.
99 Tarih-i Taberî-i Kebîr Tercümesi. Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr el-Taberî. İstanbul: Uhuvvet Matbaası, 1327-1328(rumi), 1911-1912(miladi). 3 cilt.
100 Tarih-i Timurlenk. Nazmizâde Efendi. İstanbul: Ceridehane Matbaası, 1277(hicri), 1861(miladi). 243s.
101 Tarih-i Vasıf (Mehasinü'l-Âsâr ve Hakaikü'l Ahbar). Ahmed Vâsıf. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1219(hicri), 1804(miladi). 15+327+6+315s.
102 Tercüme-i Mukaddime-i İbn-i Haldun. Abdurrahman b. Muhammed ibn-i Haldun el-Magribî. İstanbul: Takvimhane-i Âmire Matbaası. 5 cilt (2 ciltte)
Cilt 1-2: çev. Pirizâde Mehmed Sahib. 1275(hicri) 1859(miladi).
Cilt 3-5: 3.c.: Mukaddime'nin 1. Kitabının 6. Faslının tercümesidir. Çev. Ahmed Cevdet. 1277(hicri), 1860(miladi). 5+316s.- 4.c.: Miftâhü'l-iber (Mukaddime'nin 2. Kitabının 1. Cildinin tercümesidir). Çev. Abdüllatif Subhi b. Abdurrahman Sami. 1276(hicri), 1859(miladi). 2+309s.- 5.c.: Tekmiletü'l-iber (Yazarın, ‘Miftâhü'l-iber' adlı tercüme eserine, Yunan tarihi ile ilgili olarak yaptığı ekdir). Abdüllatif Subhi b. Abdurrahman Sami. 1278 (hicri), 1862(miladi). 5+51+9+28+11s.
103 Tercüme-i Siyer-i Kebir. Muhammed b. el-Hasan el-Şibânî; çev. Mehmed Münib el-Ayıntabî. İstanbul: 1241(hicri), 1825(miladi). 357+373s.
104 Tertib-i Ziba. Nazım. 143s.
105 Türk Tarihi. Rıza [Nur]. İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1342-1344(rumi), 1924-1926(miladi). 12 cilt.
106 Türk Ticaret Sâlnâmesi İkinci Sene 1926-1927 Nüshası. (tertib ve neşr eden: İktisadi Tedkikat Neşriyat ve Muamelât Türk Anonim Şirketi). İstanbul: Halk Matbaası, 1926. XIV+858s.
107 Türkiye Cumhuriyeti Darbhane-i Milli Müdürü tarafından 1337,1338,1339,1340 (1921, 1922,1923,1924) Sene-i Mâliyeleri Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Vekâlet-i Celilesine Takdim Olunan Üçüncü Rapor. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1925. 408+4 levha+12+43s.
108 Usûl-i Atika-i Teşrifat-ı Devlet-i Âliye-i Osmaniye. Sahaflarşeyhizâde Mehmed Esad. İstanbul: Matbaa-i Âmire, (hicri). 144s.
109 Usûl-i Fıkıh Dersleri. Adil Efendi. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1326(rumi), 1910(miladi). 558s.
110 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniye ve Ecnebiye. Süleyman Sûdî. İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1311(hicri), 1894(miladi). 247+4s.
(2 kopya).
111 Usûl-i Muhâkemat-ı Cezaiye Kanun-u Muvakkatinin Şerhidir. Yorgo - Talat. İstanbul: Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1301(hicri), 1884(miladi). 2 cilt.
112 Usûl-i Muhâkemat-ı Cezaiye Kanunu Şerhi. Yorgaki. İstanbul: Matbaa-i Hukukiye, 1327(rumi), 1911(miladi). 452s.
113 Üss-i İnkılâb. Ahmed Midhat. İstanbul: Takvim-i Vekayi Matbaası, 1294-1295(hicri) 1877-1878(Miladi). 2 cilt.
114 Üss-i Zafer. Şeyhizâde Mehmed Esad. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1243(hicri), 1828(miladi). 3+259+2s.
115 Vesaya ve Feraiz Mecmuası. Manastırlı İsmail Hakkı. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1326(rumi), 1910(miladi). 130s.
116 Zübdetü'l Hakayık. Ahmed Midhat. İstanbul: Takvim-i Vekayi Matbaası, 1295(hicri), 1878(miladi). 534s.