İlgili Mevzuat


• 5083 SAYILI KANUNTÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO : 5083

YÜRÜRLÜK : 31.01.2004

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi

Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.

Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. 1


Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama

Madde 2- Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır.

Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. 2

İlgili kanunları gereğince uygulanacak adli ve idari para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirası?nın (1 YTL) altında kalan tutarlar dikkate alınmaz. 3


Türk Lirasına yapılan atıflarda değişiklik

Madde 3-Kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme ve değişim araçlarında Türk Lirasına veya liraya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılır.

Banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanması

Madde 4- Halen tedavülde bulunan, tedavülden çekilmiş veya tedavüle çıkarılacak olan banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanmasına ilişkin boyut, renk, malzeme, çözünürlük, üzerinde bulunacak ibareler ve benzeri hususlarla ilgili şartlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir ve Resmi Gazetede ilan olunur.

İlan olunacak şartlara uymayan kişiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Komitesi tarafından, ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 4


1 05/05/2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 04/04/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan ?Yeni? ibarelerinin 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

2 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 16/07/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanun ile değişik.

3 27/04/2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanun ile ilave..

4 08/02/2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun ile değişik.


Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 5- 24/12/1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen tedavülde bulunan Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve yeni çıkarılacak madeni paralarla birlikte tedavül eder.

Söz konusu banknotların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, madeni paraların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar ise Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu Kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir.

Geçici Madde 2-Türk Lirası üzerinden yapılan her türlü hukuki muamele ile hukuki sonuç doğuran belgelerin 2 nci maddede belirtilen değişim oranı dikkate alınarak 31/12/2005 tarihine kadar, bu tarih dahil Yeni Türk Lirasına göre değiştirilmesi halinde, muamele ve düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden muaftır.

Geçici Madde 3- 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında, bütün mal ve hizmet bedellerinin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listelerinde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası üzerinden ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza uygulanır.


Yürürlük

Madde 6- Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/1/2005 tarihinde,
yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GENEL GEREKÇE

Ulusal ekonomimizde 1980-2002 döneminde yaşanan enflasyonist süreç dolaşımdaki banknot tutarına da yansımış, 31/12/1980 tarihinde 278,6 milyar Türk Lirası olan tedavüldeki banknot tutarı (emisyon hacmi) 31/12/2002 tarihinde 7 katrilyon 635 trilyon 621,9 milyar Türk Lirasına (27.407 katına) ulaşmıştır.

Bu gelişmenin bir sonucu olarak 1927 yılından 1980 yılına kadar dolaşımdaki banknot ihtiyacı 50 Kuruş ile 1.000 Türk Lirası arasında değişik değerlerdeki banknotlarla karşılanabilirken, 1981 yılından günümüze kadar geçen zaman içinde artan dolaşım ihtiyacını karşılayabilmek için üst değerde yeni banknotlar dolaşıma çıkarılmış ve en küçük değerlerdeki banknotlar da tedavülden çekilerek dolaşımdaki banknot kompozisyonu 2002 yılı sonunda 250.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 ve 20.000.000 Türk Liralık banknotlardan oluşmuştur.

Paramızın taşıdığı kupür değeri bakımından, bugün dünyada rastlanmayan büyüklüklere ulaşması sonucunda, ifade ve yazılmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Bu nedenle, paramızdan altı sıfır atılarak bir milyon Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası (1.000.000 TL = 1 YTL) değişim oranında yeni bir para birimine geçilmesi ve ulusal ekonominin kapsamına giren parasal değer ve kayıtlarda genel bir sadeleştirilme yapılması uygulama açısından pratik bir çözüm olarak görülmektedir.

Kanun, bu amaçla hazırlanmıştır.


 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirası (YTL) olarak kabul edilmiştir. Yeni Türk Lirasının alt biriminin Yeni Kuruş (YKr) olduğu ve bir Yeni Türk Lirasının yüz Yeni Kuruşa eşit olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, defter ve kayıtların tutulmasında hesap birimi olarak Türk Lirası yerine Yeni Türk Lirasının kullanılacağı doğaldır.

Parasından sıfır atarak yeni para birimine geçen ülkeler genelde yeni para birimi olarak eski para irimlerinin başına ?Yeni? ifadesini eklemekte, bilahare yapılan bir para birimi değişikliği ile de bu ifadeyi kaldırarak eski para birimine dönmektedirler. Ülkemizde de benzer şekilde, halen dolaşımdaki paradan sıfır atılarak geçilecek yeni para birimi Yeni Türk Lirası olarak belirlenmektedir. Türk Lirasına geri dönmek ve defter ve kayıtların tutulmasında hesap birimi olarak tekrar Türk Lirasının kullanılmasını sağlamak amacıyla Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruştaki ?Yeni? ibarelerini kaldırma hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

Madde 2- Madde ile, Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk Lirasına dönüştürülmüş ve Türk Lirasından altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası (1.000.000 TL = 1 YTL) değişim oranında yeni bir değer getirilmiştir.

Mal ve hizmetlerin fiyatları bir Yeni Kuruşun altında olabileceği gibi, bir Yeni Kuruşun altındaki değer küsuratlı olarak da belirlenebilecektir. Vergiler, yabancı para alım satımı ve benzeri belli sabit sayılarla çarpım yapılarak elde edilen sonuç üzerinde tahakkuk, tahsil ve ödeme işlemlerinde, işlem sonuçları da bir Yeni Kuruşun altında veya değer küsuratı bir Yeni Kuruşun altında olabilecek şekilde sonuç verebilecektir.

Tamamlama işlemlerinin birim fiyatlarda değil, işlem sonuçlarında ve ödeme aşamasında gerçekleştirilmesi ve ödeme kayıtlarının virgülden sonra en çok iki hane ile yapılmasının amaçlandığı bu maddede; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında bir Yeni Kuruşun altındaki tutarları ödemeye olanak verecek madeni para bulunmaması nedeniyle, yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir üst Yeni Kuruşa tamamlanması, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmaması yönünde düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda, sayısal işlem yapan elektronik cihazların ve bilgisayar yazılımlarının yenilenmesi gibi bazı teknik güçlüklerin de önüne
geçilmiş olunacaktır.

Madde 3- Madde ile, Yeni Türk Lirasının para birimi olarak kabul edilmesi nedeniyle, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde ve yargı kararlarında, hukuki sonuç doğuran herhangi bir belgede, en geniş anlamıyla herhangi bir hukuki ilişkide, ödeme ve değişim araçlarında, Türk Lirasına veya liraya yapılan atıfların, bir milyon Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası (1.000.000 TL = 1 YTL) değişim oranıyla, aynen Yeni Türk Lirasına atıf yapılmış kabul edileceği ve geçerli sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yeni Türk Lirasının uygulamaya konulması söz konusu hukuki ilişkilerin şartlarında değişikliğe yol açmayacak veya herhangi bir edimi ifa ederken taraflardan birine mazeret öne sürme ya da bu hukuki ilişkiyi tek taraflı olarak değiştirme veya feshetme hakkı vermeyecektir.


Madde 4-
Madde ile, doğrudan sahtecilik amacı olmaksızın ancak, sahtecilikte kullanılma tehlikesini yaratarak banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanması durumunda uygulanacak ceza hükümlerinin mevzuatımızda bulunmaması nedeniyle, hem bu boşluğun doldurulması, hem de mevzuat uyumlaştırması kapsamında Avrupa Birliği mevzuatında olan bu düzenlemeye uyumun sağlanabilmesi
amaçlanmaktadır.

Bu konudaki düzenlemelerin Avrupa Merkez Bankası tarafından güncel koşullar doğrultusunda değiştirilebilmesi nedeniyle, sık sık kanun değişikliğine gidilmemesi için banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanmasına ilişkin boyut, renk, malzeme, çözünürlük, üzerinde bulunacak ibareler ve benzeri hususlarla ilgili şartların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenmesi, Resmi Gazetede ilan edilmesi ve bu şartlara uymayan kişilere cezai müeyyide uygulanması öngörülmüştür.


Madde 5-
Madde ile, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olarak Yeni Türk Lirası kabul edildiğinden, Lirayı para ve hesap birimi kabul eden 24/12/1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.


Geçici Madde 1-
Madde ile, diğer ülke uygulamaları da dikkate alınarak hem eski para biriminin yenileri ile değiştirilmesinde süre yönünden yaşanabilecek sıkıntıların aşılması, hem de yeni paranın kredibilitesinin olumsuz etkilenmemesi ve her iki para biriminin takibinde yaşanabilecek zorlukların önüne geçilebilmesi bakımından, Türk Lirası banknot ve madeni paraların 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralarla en fazla bir yıl birlikte tedavül etmesi öngörülmüştür.

Banknotların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esasların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, madeni paraların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esasların ise Hazine Müsteşarlığınca belirlenmesi hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, geçiş döneminde herhangi bir hukuki boşluğun doğmamasını teminen, bu Kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, görev alanına giren konularda ise, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu düzenleme yapmaya yetkili kılınmıştır.

Tedavülden çekilecek Türk Lirası banknotlar, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 37 nci maddesine göre 1/1/2006 tarihinden itibaren on yıl sonra zamanaşımına uğrayacaktır.


Geçici Madde 2-
Madde ile, tarafların, Türk Lirası üzerinden yapılan her türlü hukuki muamele ile kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer işlem ve belgeleri bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen değişim oranını dikkate alarak 31/12/2005 tarihine kadar, bu tarih dahil Yeni Türk Lirasına göre değiştirmeleri halinde bu muamele ve düzenlenecek belgelerin vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden muaf olacağı hükme bağlanmıştır.


Geçici Madde 3-
Madde ile, kamuoyuna Yeni Türk Lirasına geçişte ve uyum sağlamada kolaylık sağlaması açısından Yeni Türk Lirasının tedavüle çıkacağı 1/1/2005 tarihinden başlayarak, Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paraların birlikte tedavül süresi sonu 31/12/2005 tarihine kadar bütün mal ve hizmet bedellerinin 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi doğrultusunda etiket ve listelerde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası üzerinden ayrı ayrı gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında da aynı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki cezanın uygulanacağı hükme bağlanmıştır.


Madde 6-
Madde ile, Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılacak hazırlık ve düzenleme çalışmalarına imkan tanınması, defter ve kayıtların tutulmasında kolaylık sağlanması amacıyla Kanunun 4 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hariç 1/1/2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.


Madde 7-
Yürütme maddesidir


• Türk Lirası’na Geçiş ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Karar, 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/11963
Ekli “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/2/2007 tarihli ve 33 sayılı yazısı üzerine, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

     

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
     
A. GÜL 
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.   
    A. ŞENER      
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
   H.ÇELİK    
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.  
      B. ATALAY 
  Devlet Bakanı
A. BABACAN  
Devlet Bakanı 
  M. AYDIN   
Devlet Bakanı 
       N. ÇUBUKÇU     
Devlet Bakanı 
K. TÜZMEN
Devlet Bakanı 
F. N.ÖZAK    
Adalet Bakanı V. 
      M. V.GÖNÜL      
Milli Savunma Bakanı    
A.AKSU   
İçişleri Bakanı   
K. UNAKITAN
Maliye Bakanı
H. ÇELİK  
Milli Eğitim Bakanı 
  F. N.ÖZAK  
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 
    B. YILDIRIM
  Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. BAŞESGİOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
A. COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı
O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı
        

YENİ TÜRK LİRASI VE YENİ KURUŞTA YER ALAN YENİ
İBARELERİNİN KALDIRILMASINA VE UYGULAMA
ESASLARINA İLİŞKİN KARAR

             Para biriminden yeni ibaresinin kaldırılması
             MADDE1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri kaldırılmıştır.
             Banknot ve madeni paraların değiştirilmesi
             MADDE 2 – (1) Tedavüle sürülecek Türk Lirası ve tedavülden çekilecek Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar hakkında 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Uygulamada karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesi
             GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin çalışmalarda ve uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Hazine Müsteşarlığı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir.
Yürürlük
             MADDE 3 – (1) Bu Kararın geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
             MADDE 4 –(1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


• Yeni Tük Lirası Banknotların Tedavülden Kaldırılmasına İlişkin İlan (Bankamızca 8 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :

Bankamızca, üzerinde “14 OCAK 1970 TARİH VE 1211 SAYILI KANUNA GÖRE ÇIKARILMIŞTIR” ibaresi bulunan, ekli tabloda özellikleri belirtilen E-8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası banknotların, 1211 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak 1 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN TEDAVÜLDEN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 1 OCAK 2009 tarihinde “Yeni” ibaresi kaldırılarak dolaşıma çıkarılacak olan E-9 Emisyon Grubu Türk Lirası banknotlar ile birlikte 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tedavül edecek E-8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası banknotların tedavül mecburiyeti süresi 31 ARALIK 2009 GÜNÜ SONA ERECEK, 1  OCAK  2010 tarihinde işlemeye başlayacak 10 yıllık zamanaşımı süresi ise 31 ARALIK 2019 günü mesai saati sonuna kadar devam edecektir. On yıllık zamanaşımı süresince bu banknotlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilecek, 1 OCAK 2020 gününden itibaren ise değerlerini tamamen yitireceklerdir.

Duyurulur.

TEDAVÜLDEN KALDIRILAN E8 EMİSYON GRUBU YENİ TÜRK LİRASI (YTL) BANKNOTLARI GÖSTERİR LİSTE


KUPÜR

TERTİP

TEDAVÜLE ÇIKARILDIĞI TARİH

TEDAVÜLDEN ÇEKİLİŞ TARİHİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SONU

DEĞERİNİ TAMAMEN KAYBEDECEĞİ TARİH

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

TAŞIDIĞI İMZALAR

1

I

01.01.2005

01.01.2010

31.12.2019

01.01.2020

Atatürk portresi

Atatürk Barajı,
Şanlıurfa - Adıyaman

Süreyya Serdengeçti,
Sedef Ayalp

5

I

01.01.2005

01.01.2010

31.12.2019

01.01.2020

Atatürk portresi

Anıtkabir, Ankara

Süreyya Serdengeçti,
Şükrü Binay

10

I

01.01.2005

01.01.2010

31.12.2019

01.01.2020

Atatürk portresi

Piri Reis’in Dünya
Haritası-1513

Süreyya Serdengeçti,
Prof. Dr. S. Fatih Özatay

20

I

01.01.2005

01.01.2010

31.12.2019

01.01.2020

Atatürk portresi

Efes Antik Kenti -
Selçuk

Süreyya Serdengeçti,
Doç. Dr. Erdem Başçı

50

I

01.01.2005

01.01.2010

31.12.2019

01.01.2020

Atatürk portresi

Kapadokya

Süreyya Serdengeçti,
Sedef Ayalp

100

I

01.01.2005

01.01.2010

31.12.2019

01.01.2020

Atatürk portresi

İshakpaşa Sarayı - Doğubayazıt

Süreyya Serdengeçti,
Şükrü Binay


• Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta Yer Alan “Yeni” İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliği (Hazine Müsteşarlığı’nca 22 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Hazine Müsteşarlığından:


YENİ TÜRK LİRASI VE YENİ KURUŞTA YER ALAN YENİ İBARELERİNİN KALDIRILMASINA VE UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümleri uyarınca, halen tedavülde olan 1 YTL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Ykr  madeni paralar 31/12/2009 tarihinde tedavülden kaldırılacaktır.
             Bu kapsamda;
             MADDE 1 – (1) 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 5/5/2007 tarih ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 1 TL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Krş madeni paralar 1/1/2009 tarihinde tedavüle çıkarılacaktır.
             MADDE 2 – (1) Halen tedavülde olan 1 YTL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Ykr madeni paralar, tedavüle çıkarılacak yeni madeni paralarla, 1/1/2009-31/12/2009 tarihleri arasında, birlikte tedavülde olacaktır.
             MADDE 3 – (1) 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında YTL ve Ykr madeni paralar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerince kabul edilecek ve değiştirilecektir.
             MADDE4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


• Çeklerle İlgili Talimat
(Bankamız Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül 2008 tarihli Talimatı)

 

Türk Lirası Banknotların Kupür Bazında Özelliklerine İlişkin İlan (Bankamızca 28 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)


 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı'nca 26 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Çeklerle İlgili Talimat (Bankamız Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2008 tarihli Talimatı)
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
www.tcmb.gov.tr
İstiklal Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye
©TCMB 2008