3.6.2. TCMB Denetleme Kurulu Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
DENETLEME KURULU

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
2015
SEKSENDÖRDÜNCÜ HESAP YILINA AİT
DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2015 Yılı Hesap Dönemine ilişkin faaliyet ve sonuçları, Kurulumuzca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmiştir.

1. İdare Merkezi ve Şubelerde yapılan denetleme ve sayımlarda; yedek ve servis kasalarında bulunan nakit, altın, efektif ve kıymetli evrakın muhasebe ve mevcutlar defterindeki kayıtlarına uygun bulunduğu, bu kıymetlerin talimata göre muhafaza edilerek yönetildiği,

2. Hesap dönemi içerisinde Banka Meclisi Üyelerince verilen ve Kurulumuza intikal eden muhalefet şerhleri görüşülmüş, Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anılan muhalefet şerhleri ile üyelerce verilen çekimser oylara ilişkin döküm Denetleme Kurulu dosyasına konulmuştur.

3. Banka hesaplarıyla ilgili defterlerin incelenmesinde; kayıtların düzenli ve mevzuata uygun olarak tutulduğu, Banka işlemlerinde Bankamız Kanunu ve Esas Mukavelesi hükümlerine aykırı bir duruma rastlanmadığı,

4. 31.12.2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş bulunan “Bilanço” ile 01.01.2015– 31.12.2015 dönemini kapsayan Gelir tablosu’nun Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı,

5. Mali Tabloların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 31.12.2015 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet sonucunu Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuata ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na uygun olarak doğru, gerçek ve açık bir şekilde gösterdiği,

6. Bankamız tarafından açılmış bulunan hukuki sorumluluk davasının, yargılama sürecinin devam etmekte olduğu,

Kurulumuzca tespit olunmuştur.

Sonuç olarak; 31.12.2015 tarihli “Bilanço” ile “Gelir Tablosu”nu Genel Kurul’un onayına saygılarımızla arz ederiz.

Ankara, 10/03/2016

Ahmet Fethi TOPTAŞ
Denetleme Kurulu Üyesi
Mehmet Ziya GÖKALP
Denetleme Kurulu Üyesi
imzaimza
ÖMER DUMAN
Denetleme Kurulu Üyesi
Mehmet BABACAN
Denetleme Kurulu Üyesi
imzaimza