Grafik

1.1.1. Banka Meclisi

Banka Meclisi, Başkan (Guvernör) ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Meclis üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması; açık piyasa ve döviz-efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile ilgili faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin düzenlemelerin yapılması; Bankanın bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; Bankanın idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır. Bu çerçevede, Banka Meclisi tarafından 2013 yılında 20 toplantı yapılmış, 166 adet karar alınmıştır.

9 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında; Banka Meclisindeki görev süreleri 30 Nisan 2013 tarihi bitiminde sona eren Banka Meclisi üyelerinden Prof. Dr. Sabri Orman ile Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan 1 Mayıs 2013 tarihinden 30 Nisan 2016 tarihi bitimine kadar, üç yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka Meclisi Başkanı, Başkan Doç. Dr. Erdem Başçı ve üyeleri; Mehmet Vehbi Çıtak, Doç. Dr. Lokman Gündüz, Prof. Dr. Necdet Şensoy, Prof. Dr. Sabri Orman, Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan ve Abdullah Yalçın’dır.