1.2. TCMB 2014-2018 Stratejik Planı

Vizyonumuz

Bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile TCMB’nin dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer almasını temin etmektir.

Misyonumuz

Para, kredi ve sermaye piyasaları başta olmak üzere ekonomideki tüm sektörlerin sağlıklı bir biçimde işlemesi amacıyla fiyat istikrarını temin edecek, finansal istikrarın sağlanmasına katkı yapacak politikaları oluşturmak ve uygulamak; döviz ve altın rezervlerini yönetmek; ülkenin banknot ihtiyacını karşılamak, dolaşımdaki banknotun sağlıklı ve güvenilir olmasında sürekliliği temin etmek; ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin gelişimine yön vermek, gözetimini gerçekleştirmek ve gerektiğinde sistem kurmak ve işletmek; uluslararası ilişkileri geliştirerek bölgesel ve küresel ölçekte etkililiği artırmak; hesap verme sorumluluğu taşıyan şeffaf bir kurum olarak yönetişim ilkeleri çerçevesinde çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma değer katmaktır.

İlkelerimiz

1. Bağımsızlık

2. Şeffaflık ve Hesap Verme

3. Güvenilirlik

4. Kamu Yararı

5. Etkililik ve Etkinlik

Stratejik Alanlar ve Amaçlar

Bankanın stratejik amaçları (SAM) kamusal, küresel ve kurumsal olmak üzere üç alanda toplanmıştır.

Kamusal Alan

SAM-1. Fiyat istikrarını sağlamak.

SAM-2. Finansal istikrara katkı sağlamak.

Küresel Alan

SAM-1. Uluslararası alanda etkili olmak.

SAM-2. Araştırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri ile uluslararası alanda saygınlığı artırmak.

Kurumsal Alan

SAM-1. Asli görevlerin yürütülmesinde etkinlik ve etkililiği esas almak ve kurumsal gelişimi sağlamak

SAM-2. Kurumsal kimliği ve iletişimi güçlendirmek.