3.6.2. TCMB Denetleme Kurulu Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
DENETLEME KURULU

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
2014
SEKSENÜÇÜNCÜ HESAP YILINA AİT
DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2014 Yılı Hesap Dönemine ilişkin faaliyet ve sonuçları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

1. İdare Merkezi ve Şubelerde yapılan denetleme ve sayımlarda; yedek ve servis kasalarında bulunan nakit, altın, efektif ve kıymetli evrakın muhasebe ve mevcutlar defterindeki kayıtlarına uygun bulunduğu, bu kıymetlerin talimata göre muhafaza edilerek yönetildiği,

2. Banka hesaplarıyla ilgili defterlerin incelenmesinde; kayıtların düzenli ve mevzuata uygun olarak tutulduğu, Banka işlemlerinde Bankamız Kanunu ve Esas Mukavelesi hükümlerine aykırı bir duruma rastlanmadığı, Bankaca açılan iç kredinin belirlenen limit dahilinde işlem gördüğü,

3. 31.12.2014 tarihi itibariyle düzenlenmiş bulunan “Bilanço” ile 01.01.2014– 31.12.2014 dönemini kapsayan “Kâr ve Zarar Hesabı’nın Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Vergi Kanunları’nın öngörmüş olduğu “Değerleme” esaslarına ve muhasebe kurallarına uygun olarak hazırlandığı,

4. Mali Tabloların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 31.12.2014 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet sonucunu Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuata ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na uygun olarak doğru, gerçek ve açık bir şekilde gösterdiği,

5. Bankamız tarafından açılan hukuki sorumluluk davasının yargılama sürecinin devam etmekte olduğu,

Kurulumuzca tespit olunmuştur.

Sonuç olarak; 31.12.2014 tarihli “Bilanço” ile “Kâr ve Zarar Tablosu” nu Genel Kurul’un onayına saygılarımızla arz ederiz.

Ankara, 13/03/2015

Mustafa Saim UYSAL
Denetleme Kurulu Üyesi
Mehmet Ziya GÖKALP
Denetleme Kurulu Üyesi
imzaimza
Yasin AYDIN
Denetleme Kurulu Üyesi
Ahmet Fethi TOPTAŞ
Denetleme Kurulu Üyesi
imzaimza