1.1 Yönetim Birimleri

1.1.1 Banka Meclisi

Dr. Hafize Gaye Erkan

Dr. Hafize Gaye Erkan
Başkan

Prof. Dr. Nurullah Genç

Prof. Dr. Nurullah Genç
Üye

Derya Yücel

Derya Yücel
Üye

Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş

Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş
Üye

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Üye

Ertan Aydın

Ertan Aydın
Üye

Prof. Dr. Muhsin Kar

Prof. Dr. Muhsin Kar
Üye

Banka Meclisi, Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması; açık piyasa ve döviz efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile reeskont ve avans faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılması; TCMB’nin bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır.

Banka Meclisi 2023 yılında 14 toplantı yapmış, 204 adet karar almıştır.

28 Mart 2023 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında; Banka Meclisinde görev süresi sona eren Elif Haykır Hobikoğlu ve Ertan Aydın’dan boşalan iki üyelik için yapılan seçim sonucunda, 30 Nisan 2026 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere, Banka Meclisi üyeliklerine Elif Haykır Hobikoğlu ve Ertan Aydın yeniden seçilmişlerdir.

Ayrıca, 28 Mart 2023 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında; görevden alınan Mevlüt Tatlıyer’in yerine, bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere Muhsin Kar seçilmiştir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Banka Meclisi; Başkan Hafize Gaye Erkan ve üyeler, Nurullah Genç, Derya Yücel, Başak Tanınmış Yücememiş, Elif Haykır Hobikoğlu, Ertan Aydın ve Muhsin Kar’dan oluşmaktadır.

1.1.2 Para Politikası Kurulu

Dr. Hafize Gaye Erkan

Dr. Hafize Gaye Erkan
Başkan

Dr. Osman Cevdet Akçay

Dr. Osman Cevdet Akçay
Üye

Dr. Fatih Karahan

Dr. Fatih Karahan
Üye

Prof. Dr. Hatice Karahan

Prof. Dr. Hatice Karahan
Üye

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Üye

Prof. Dr. Fatma Özkul

Prof. Dr. Fatma Özkul
Üye

Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine atanan bir kişiden oluşmaktadır.

PPK, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi; para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi; para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak, hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi; hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.

2023 yılında PPK tarafından 12 toplantı yapılmış, PPK tarafından alınan kararlar TCMB Genel Ağ sitesinde yayımlanmıştır.

23 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Bankamız PPK Üyeliğine Fatma Özkul atanmıştır.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Hafize Gaye Erkan ve üyeler; Başkan Yardımcıları Osman Cevdet Akçay, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan, Banka Meclisi üyesi Elif Haykır Hobikoğlu ve atanan üye Fatma Özkul’dan oluşmaktadır.

1.1.3 Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Babacan

Prof. Dr. Mehmet Babacan
Üye

Suat Sarıgül

Suat Sarıgül
Üye

Ramazan Güngör

Ramazan Güngör
Üye

Bekir Bayrakdar

Bekir Bayrakdar
Üye

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, TCMB’nin bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir. Kurul, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına iletmektedir. Kurul, o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında yıl sonunda hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmaktadır.

28 Mart 2023 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında, Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Mehmet Babacan, Hayrettin Kurt ve Mehmet Kaya’dan boşalan üç üyelik için yapılan seçim sonucunda, 30 Nisan 2025 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere Denetleme Kurulu üyeliğine Mehmet Babacan yeniden, Ramazan Güngör ve Bekir Bayrakdar seçilmiştir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Mehmet Babacan, Suat Sarıgül, Ramazan Güngör ve Bekir Bayrakdar’dan oluşmaktadır.

1.1.4 Yönetim Komitesi

Dr. Hafize Gaye Erkan

Dr. Hafize Gaye Erkan
Başkan

Dr. Osman Cevdet Akçay

Dr. Osman Cevdet Akçay
Üye

Dr. Fatih Karahan

Dr. Fatih Karahan
Üye

Prof. Dr. Hatice Karahan

Prof. Dr. Hatice Karahan
Üye

Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan ve Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, tam üye sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Komitesi; gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi tarafından karar alınması gereken hususları önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, TCMB işlemlerinde eş güdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi tarafından yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve emekliliği gibi konularda karar almak Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasındadır.

9 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Bankamız Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atanmıştır.

28 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Bankamız Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Yaşar Fatih Karahan ve Hatice Karahan atanmıştır.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi, Başkan Hafize Gaye Erkan ve Başkan Yardımcıları Osman Cevdet Akçay, Yaşar Fatih Karahan ve Hatice Karahan’dan oluşmaktadır.

1.1.5 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve Para Politikası Kurulu üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda; Başkan, Banka Meclisi, Para Politikası Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2023 yılında brüt ücret olarak toplam 36.755.832,57 Türk lirası ödenmiştir.

1.1.6 İdare Merkezi Yönetim Birimleri

31.12.2023 tarihi itibarıyla;
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr. Orhun Sevinç
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Mehmet Zahid Samancıoğlu
Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yaşar Altunoğlu
Başkanlık Ofisi Genel Müdür Sinan Güler
Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür -
Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü Genel Müdür -
Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür -
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Nazmi Nazim Adiloğlu
Emisyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr. Nurettin Tüysüz
Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Oğuzhan Saçkan
Hukuk Genel Müdürlüğü Genel Müdür Sıtkı Eroğlu
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür -
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Hüseyin Atsay
Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr. Serdar Murat Öztaner
Piyasalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr. Hakan Er
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr. Yusuf Kenan Bağır
Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr. Huzeyfe Torun
Yatırımcı İlişkileri ve Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür -

1.1.7 Şubeler

31.12.2023 tarihi itibarıyla;
Adana Şubesi Müdür Mehmet Yıldırım
Ankara Şubesi Müdür -
Antalya Şubesi Müdür Gökhan Güler
Bursa Şubesi Müdür Lütfi Soylu
Denizli Şubesi Müdür Tolga Kiraz
Diyarbakır Şubesi Müdür Muhammed İslami Önal
Edirne Şubesi Müdür Mahmut Güray Sezer
Erzurum Şubesi Müdür Ali Bakır
Eskişehir Şubesi Müdür Muhammet Devrim Ülkü
Gaziantep Şubesi Müdür Soner Bilgin
İskenderun Şubesi Müdür Mustafa Alpar
İstanbul Şubesi Müdür Mehmet Düzgün
İzmir Şubesi Müdür Mecit Hasan Subaşı
İzmit Şubesi Müdür -
Kayseri Şubesi Müdür Dr. Davut Balcı
Konya Şubesi Müdür Cihat Yücel
Malatya Şubesi Müdür Kemal Tarhan
Mersin Şubesi Müdür Serhat Akpınar
Samsun Şubesi Müdür * Ayhan Aydın
Trabzon Şubesi Müdür Özer Muratoğlu
Van Şubesi Müdür Erol Seheroğlu

* Tedvir

1.1.8 Organizasyon Şeması

Yukarı