2.11 Uluslararası İş Birliği ve Organizasyonlar

2.11.1 Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

TCMB tarafından sekretarya görevi üstlenilen “İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu”nun beşinci toplantısı TCMB ev sahipliğinde 24-25 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. Toplantının ilk oturumunda, küresel ekonomik görünüm ve İİT üyesi ülkelerin ekonomik görünümü ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle, küresel ekonomideki fırsatlar ve riskler ile politika önerileri değerlendirilmiş ve katılımcı ülke merkez bankalarının ekonomik ve finansal gelişmeleri üzerinde durulmuştur. İkinci oturumda, merkez bankası dijital paralarının tasarımı ile kullanımındaki son gelişmeler ele alınmış ve bu konuda merkez bankaları arası iş birliğinin rolü değerlendirilmiştir. Ayrıca, merkez bankası dijital paralarının avantajları ile dezavantajları ele alınmıştır. Bu kapsamda, katılımcıların merkez bankası dijital paralarına dair tecrübelerini paylaştığı Forum toplantısında, TCMB tarafından Dijital Türk Lirası Projesi hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Forumun üçüncü oturumunda, yerel para birimleri ile ticaretin küresel düzeyde artan önemi tartışılmıştır. Yerel para birimleriyle ticareti geliştirme yolları ele alınırken bu hususta ilerleme kaydedebilmek adına öncelik verilmesi gereken alanlar ve atılması gereken adımlar gündeme getirilmiştir.

“İSEDAK Proje Finansmanı” kapsamında, SESRIC tarafından yürütülen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki KOBİ’lerin Desteklenmesinde İslami Finans Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması” başlıklı proje; TCMB, Endonezya Merkez Bankası, Malezya Merkez Bankası ve Suudi Arabistan Merkez Bankası ortaklığında gerçekleştirilmiştir. Projede yer alan “İslami Sosyal Finansın Teşvik Edilmesi ve Helal Değer Zinciri Ekosisteminin Büyümesinin Hızlandırılması” konulu çalıştay, 20-21 Eylül 2023 tarihlerinde Malezya Merkez Bankasının ev sahipliğinde Kuala Lumpur’da gerçekleştirilmiştir. Projenin eğitim bölümünde ise TCMB tarafından, “KOBİ’lerin Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınması için Kilit Paydaşlardan Yararlanılması” konulu üç günlük eğitime katkıda bulunulmuştur.

G20, IMF ve BIS’in düzenlediği periyodik toplantılara yönelik çalışmalar yapılmış ve bu kapsamda iç ve dış paydaşlar ile eş güdüm sağlanmıştır. Ayrıca, rutin olarak yapılan IMF Madde IV görüşmeleri çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümünde eylül ayında düzenlenen toplantılara katılım sağlanarak, gündem maddelerine ilişkin katkı sunulmuştur. Bu toplantılarda, IMF heyetine Türkiye ekonomisi ve finans sektörünün mevcut durumu ile TCMB para politikası uygulamaları anlatılmıştır.

Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile küresel görünüm, ülkemizin ekonomik durumu ve yatırım olanakları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla iç ve dış paydaşlar arasında eş güdüm sağlanarak 17 Temmuz 2023, 23 Kasım 2023 ve 7 Aralık 2023 tarihlerinde toplantılar düzenlenmiştir.

TCMB; BIS Yenilik Merkezi, Hong Kong Para Otoritesi, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası ve Tayland Merkez Bankası tarafından, dijital paraların sınır ötesi ödemelerde kullanımını araştırmak için başlatılan mBridge projesine 2023 yılında gözlemci üye olarak katılım sağlamıştır.

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (CPMI-IOSCO) Uygulamayı İzleme Yönlendirme Grubu 2020 yılı içinde Türkiye’nin de yer aldığı İkinci Seviye Değerlendirme (Level 2 Assessment) çalışması başlatmıştı. Değerlendirme Ekibinde çok sayıda ülkeden katılımcının yer aldığı çalışma kapsamında TCMB’nin görev ve yetki alanında bulunan ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin CPMI ve IOSCO tarafından yayımlanan Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensiplere (PFMI) uyum durumu incelemesi tamamlanmış ve buna ilişkin rapor Temmuz 2022 tarihinde yayımlanmıştır. TCMB’nin düzenleme ve gözetim yetkisindeki ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin düzenlemelerin İkinci Seviye Değerlendirmesinde bazı öneriler getirilse de PFMI’ya “Tam Uyumlu” olduğu değerlendirilmiştir.

2.11.2 Uluslararası Etkinliklere Katılım

TCMB’nin üyesi olduğu Merkez Bankaları Kalpazanlığı Caydırma Grubu (CBCDG, Central Bank Counterfeit Deterrence Group) tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen Genel Kurul Toplantısına çevrim içi olarak katılım sağlanmıştır. CBCDG Genel Kurul Toplantıları yılda bir kez yapılmakta ve bu toplantılarda üye ülkelerin Avrupa Banknot Konferansı delegasyon başkanları ile Avrupa Banknot Konferansı dışındaki diğer üye ülkelerin temsilcileri, CBCDG’nin faaliyetleri hakkında yönetim tarafından bilgilendirilerek gerekli kararlar alınmakta ve CBCDG bütçesi onaylanmaktadır.

5 Nisan 2023, 26 Nisan 2023, 11 Temmuz 2023 ve 1 Kasım 2023 tarihlerinde, Reconnaissance International Ltd. ve The International Association of Currency Affairs (IACA) gibi kurumların düzenlediği sürdürülebilirlik temalı çeşitli toplantılara çevrim içi olarak katılım sağlanmıştır.

Banknot üretimine yönelik, Reconnaissance International Ltd. tarafından 21-22 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen “The Holography Conference” isimli etkinliğe çevrim içi olarak katılım sağlanmıştır.

Benzer şekilde, Banknot baskı makinelerinin üreticisi konumundaki Koenig&Bauer Banknote Solutions firmasının makinelerini kullanan Matbaaların temsilcileri tarafından katılım sağlanan kullanıcı grubunun (CFG-Customer Focus Group) alt çalışma gruplarının toplantılarına çevrim içi olarak katılım sağlanmıştır.

12-14 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “CBDC Conference 2023” etkinliğine katılım sağlanmıştır. Dünya çapında dijital paralar üzerine çalışmakta olan birçok merkez bankası, teknoloji firması ve uluslararası kuruluşun katılım gösterdiği konferans, dijital paraların amaçları, gereksinimleri, tasarım tercihleri ve olası ihracının sonuçları gibi başlıklarda sunumlar ve paneller içermektedir.

TCMB’nin üyesi olduğu, “Banknot İşleme Sistemleri (BİS) Kullanıcı Ülkeler Merkez Bankaları Teknik Danışma Grubu”nda banknot işleme sistemlerinde geliştirilebilecek yeni özelliklerin teknik detaylarının belirlenmesi, üye ülkeler ile sistem üreticisi firma arasındaki teknik iletişimin sağlanması ile ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve üye ülkelerin ortak faydasına yönelik çözüm önerilerinin üretilmesi gibi birçok konunun gündeme geldiği çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 3-5 Nisan 2023 tarihleri arasında Prag’da 52’ncisi düzenlenen Teknik Danışma Grubu toplantısına Emisyon Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıştır.

13-14 Nisan 2023 tarihlerinde Fintech Association Türkiye (FINTR) ve OKX IT Services and IT Consulting tarafından düzenlenen İstanbul Fintech Week 2023 programına Emisyon Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıştır. Blockchain Fest ve Dijital Finans Zirvesi olarak iki ana başlıkta toplanan söz konusu program değişen finansal hizmetler sektöründe küresel bir tartışma ve bilgi alışverişi ortamı oluşturmaktadır.

TCMB’nin üyesi olduğu, banknot baskıcılığı ve nakit yönetimine yönelik Avrupa ülkeleri Merkez Bankaları ile Banknot Matbaalarının katılımlarıyla faaliyet gösteren “Avrupa Banknot Konferansı”nın (European Banknote Conference) teknik alt birimlerinden “Emisyon Komitesi”nde (Cash Issuance Committee) çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında İsviçre Merkez Bankası ev sahipliğinde 18-20 Nisan 2023 tarihleri arasında Zürih’te düzenlenen 2023 yılı toplantısına Emisyon Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıştır.

TCMB’nin üyesi olduğu “BPS Uluslararası Kullanıcı Grubu”nun (BPS International Users Group) 11-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Düsseldorf-Dortmund, Almanya’da gerçekleştirilen yıllık toplantısına Emisyon Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantı, banknot işleme sistemlerinin gelişimi, vezne operasyonlarına entegre ediliş şekilleri, işletim uygulamalarındaki yenilikler ile kullanımdan doğan tecrübelerin karşılıklı olarak tartışılarak problemlere ortak çözüm bulunabilmesi amacıyla, Bankamızca da kullanılmakta olan söz konusu sistemleri kullanan üye ülke merkez bankaları temsilcileri ile banknot işleme sistemlerinin üreticisi firmanın katılımıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Intergraf Currency+Identity organizasyonu tarafından 2 yılda bir düzenlenen, diğer ülke merkez bankaları ve sektörde faaliyet gösteren bankalar, nakit hizmet firmaları ile ham madde/ürün sağlayıcı 100’ün üzerinde firmanın katıldığı “Nakit Yönetim Stratejileri, Son Dönem Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Ürünler” konulu Konferans 17-20 Ekim 2023 tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilmiştir. Bankamızı temsilen Emisyon Genel Müdürlüğünün katılım sağladığı etkinlikte; dünya genelinde nakit kullanımındaki gelişmeler, yeni güvenlik özellikleri, nakit döngüsünde sürdürülebilirlik ve merkez bankası dijital parası uygulamaları gibi konularda oturumlar düzenlenmiş ve Bankamızca sunum ve panel katılımları gerçekleştirilmiştir.

Reconnaissance International tarafından 6-8 Kasım 2023 tarihleri arasında ülkemizde organize edilen “Nakdin Geleceği-The Future of Cash” başlıklı konferansa, diğer ülke merkez bankaları, nakit döngüsünde faaliyet gösteren diğer paydaşlar ve ülkemiz adına Emisyon Genel Müdürlüğü ile Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü katılım sağlamışlardır. Dünyada nakit kullanımının geleceği, temel göstergeler, nakit yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve üretilen çözümler gibi konularda oturumlar düzenlenmiştir. Organizasyon kapsamında, Bankamızca bir açılış sunumu ve tanıtım yapılmış, düzenlenen panelde katılımcıların soruları cevaplanmıştır.

Üyesi bulunduğumuz BIS Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics’in yıllık komite toplantısına çevrim içi katılım sağlanmıştır.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından organize edilen “Meeting of the Working Party on Financial Statistics (WPFS)” ve “Conference on National Economic and Financial Accounts (CNEFA)” toplantılarına katılım sağlanarak “Climate-Related Risks and Sustainable Finance” ve “Globalisation, MNEs and International Investment Flows” konulu bölümlerde TCMB temsilcisi sıfatıyla oturum başkanlıkları yapılmıştır.

Center of Excellence in Finance (CEF) tarafından Slovenya’da düzenlenen “Financial Statistics’’ konulu eğitime katılım sağlanmıştır.

OECD nezdindeki büro üyeliğimiz çerçevesinde 26-27 Temmuz 2023 tarihleri arasında çevrim içi düzenlenen “Uluslararası Yatırım İstatistikleri Çalışma Grubu (WGIIS)” toplantısına katılım ve katkı sağlanmıştır.

OECD nezdindeki büro üyeliğimiz çerçevesinde 11-13 Ekim 2023 tarihleri arasında çevrim içi düzenlenen “Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti İstatistikleri Çalışma Grubu (WPTGS)” toplantısına katılım ve katkı sağlanmıştır.

EUROSTAT tarafından 20-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler arasında gerçekleştirilen “Ödemeler Dengesi Çalışma Grubu (BOP WG)” çevrim içi toplantılarına ve 16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri Çalışma Grubu (ITSS WG)” çevrim içi toplantılarına katılım ve katkı sağlanmıştır.

İtalya Merkez Bankası tarafından 13-14 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen “11th Meeting of the Travel Workshop Relating to International Trade in Services Statistics” konulu toplantıya çevrim içi katılım ve katkı sağlanmıştır.

BIS 2025 İnovasyon Stratejisi’nin bir parçası olarak, BIS Veri Bankası’nın teknik altyapısının yeniden şekillendirilmesi ve yeni bir veri dağıtım platformunun oluşturulması amaçlarıyla kurulan, üyesi olduğumuz “BIS Group of Experts” çalışma grubunun çevrim içi toplantılarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, yine BIS tarafından veri raporlama formatının ve süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak düzenlenen “Fusion Metadata Registry” toplantısına katılım sağlanmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kapsamında yürütülen eğilim anketlerine ilişkin yıllık değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.

BIS tarafından geliştirilmekte olan yeni veri portalının tanıtımı yapılarak portalın içerik ve kullanımına ilişkin geri bildirimlerinin alındığı “BIS Data Portal Alpha Testing” toplantısına katılım sağlanmıştır.

IMF koordinasyonunda yürütülen “G20 Veri Açıkları Girişimi (DGI)” toplantılarına çevrim içi olarak katılım sağlanmıştır. 3’üncü fazı devam eden çalışmalarda, “Veri Paylaşımı” ve “Özel ve İdari Kayıtlara Erişim” temalı alt çalışma gruplarına katkı sağlanmıştır.

Avrupa Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen İstatistiksel Mikro-verinin Ele Alınması Çalışma Grubu (INEXDA) toplantılarına çevrim içi olarak katılım sağlanmıştır.

9-10 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Dijital Para Birimleri Açısından Merkez Bankaları Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi” temalı İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun 20. Toplantısına katılım sağlanmıştır.

2.11.3 Merkez Bankaları ile İlişkiler

2020 yılından itibaren tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile gelişen ve değişen küresel koşullara uyum sağlamak ve etkin bilgi paylaşımını sürdürebilmek amacıyla TCMB ikili iş birliği faaliyetlerini video konferans yöntemiyle gerçekleştirmekteydi. 2023 yılında ise hafifleyen salgın koşulları ile bazı konularda yüz yüze iletişimin ve geri bildirim almanın daha faydalı olduğu değerlendirilmiş, bununla birlikte faaliyetlerin video konferans yoluyla gerçekleştirilmesinin sağladığı zaman ve maliyet avantajları da dikkate alınarak teknik iş birliği etkinlikleri iki yöntemle de düzenlenmiştir.

Bu çerçevede hem TCMB’nin hem de iş birliği içerisinde bulunduğumuz merkez bankalarının kapasite gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla, başta görev alanımızdaki güncel konu ve gelişmelere odaklanmak üzere merkez bankacılığı alanında yer alan hususlarda 31 partner merkez bankası ile 57 faaliyet düzenlenmiştir. Etkinliklerin 6 tanesi çalışma ziyareti, 51 tanesi video konferans olarak organize edilmiştir.

Toplantı formatında düzenlenen faaliyetlerin yanı sıra, kapasite artırımına destek olunması için 2023 yılında da yazılı bilgi paylaşımına devam edilmiştir. Bu kapsamda diğer merkez bankaları TCMB’nin çalışmalarına ve yürüttüğü projelere katkı sağlanması amacıyla gönderilen 5 adet yazılı bilgi talebini yanıtlarken, TCMB’ye iletilen farklı 7 talep, partner merkez bankalarına uzmanlık ve deneyim aktarımı amacıyla cevaplandırılmıştır.

Diğer taraftan, ikili iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar paydaş merkez bankalarıyla yapılan üst düzey görüşmeler ile derinleştirilmiştir. Merkez bankalarının yanı sıra ülkemizdeki yabancı misyon temsilcileriyle de temaslar gerçekleştirilerek, ilgili kurum ve ülkelerle TCMB arasındaki ilişkiler geliştirilmiştir. Görüşmeler kapsamında küresel ve bölgesel gelişmeler ile Türkiye ekonomisine ilişkin güncel durum istişare edilirken merkez bankaları arasındaki ikili diyalog ve ortaklığın ileri seviyeye taşınması sağlanmıştır.

2.11.4 Uluslararası Çalışma Gruplarına Katılım

Dünyada gayrimenkul istatistikleri alanındaki çalışmalar yakından takip edilmiş, Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB)’nun gayrimenkul alanındaki veri açıklarının kapatılmasına ilişkin tavsiyeleri kapsamında, Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi (ESSC) tarafından oluşturulan, üyesi olduğumuz “Eurostat Task Force on Commercial Real Estate Indicators (TF CREI)” ve “Eurostat Real Estate Price Statistics” (REPS) çalışma gruplarının toplantılarına çevrim içi katılım sağlanmıştır.

Üyesi bulunduğumuz ve 2009 yılından bu yana aktif olarak katılım sağladığımız Dünya Bankası Uluslararası Kredi Raporlama Komitesi (International Committee on Credit Reporting-ICCR) dönemsel toplantılarına çevrim içi katılım ve katkı sağlanmıştır. Ayrıca, TCMB yetkilisinin başkanlık görevini yürüttüğü “Governance and Member Liaison” adlı alt komite çalışmalarına katılım sağlanarak, sürdürülebilirlik konusundaki dokümanın tamamlanmasına katkı sağlanmıştır.

Avrupa Merkez Bankaları bünyesinde yer alan bilanço ofisleri arasındaki iş birliğini artırmak, veri işleme teknikleri ve analizleri geliştirmek ve karşılaştırılabilir veri setleri oluşturmak amacıyla kurulan TCMB’nin üyesi olduğu Avrupa Merkezi Bilanço Ofisleri Komitesi (ECCBSO) kapsamında yer alan WGRA, BACH, FSA ve ERICA çalışma grubu toplantılarına çevrim içi katılım ve katkı sağlanmıştır.

Başkanlığı TCMB temsilcisi tarafından yürütülen ECCBSO-FSA çalışma grubunun yıllık toplantısı TCMB ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmıştır.

ECCBSO-ERICA çalışma grubu üyeliği kapsamında Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Türkiye’nin ortak çalışmaları ile oluşturulan veri tabanına ülkemiz katkıları sağlanmış ve ERICA Yıllık Raporuna Türkiye’nin dahil edilmesi sağlanmıştır.

BIS bünyesinde çalışmalarını sürdüren CPMI tarafından şubat, haziran, eylül ve aralık aylarında video konferans yöntemiyle düzenlenen Ana Komite Toplantılarına katılım ve katkı sağlanmıştır.

BIS Yenilik Ağı kapsamında Merkez Bankası Dijital Paraları çalışma grubu üyesi olarak mart, mayıs, haziran, eylül ve aralık aylarında yapılan çevrim içi toplantılara katılım sağlanmıştır.

G20 Veri Açıkları Girişimi 3. aşama çalışmaları kapsamında dijital para çalışma grubu üyesi olarak mayıs ve temmuz aylarında yapılan çevrim içi toplantılara katılım sağlanmıştır.

FSB, CPMI ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar ve standart belirleyici otoriteler tarafından oluşturulan Sınır Ötesi Ödemelerin İyileştirilmesine Dair Yol Haritası kapsamında kurulan Ödemelerin Geleceği Çalışma Grubu (Future of Payments Working Group, FoP), Sınır Ötesi Ödemeler Genişleme Grubu (Cross Border Payments Expansion Workstream), Sınır Ötesi Ödemeler Mesajlaşma Grubu (Cross Border Payments Messaging Workstream), Sınır Ötesi Ödeme Hedefleri için Uygulama Yaklaşımı Geliştirilmesine ilişkin Hedef Veri Grubu (Target Data Group), Finansal Piyasa Altyapıları için Siber Dayanıklılık Çalışma Grubu (WGCR), Kripto Varlıklar Çalışma Grubu (CWG) ve FinTek Kredisi Çalışma Grubu faaliyetlerine katılım sağlanmıştır.

IMF ve FSB başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kuruluşların katılımıyla kurulan G20 Veri Açıkları Girişimi (Data Gaps Initiative-DGI) bünyesinde kurulan Finansal Tabana Yayılma Görev Gücü bünyesindeki çalışmalara katkı sağlanmıştır.

2.11.5 Organizasyonlar

Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar

TCMB’nin diğer ülke merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye ekonomisinde gündem oluşturan konuların tartışılması amacıyla çeşitli toplantılar düzenlenmiştir.

Lojistik düzenlemeleri Bankamızca gerçekleştirilen etkinlikler aşağıda yer almaktadır:

 • 26 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı I
 • 4 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı II
 • 27 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı III
 • 24-25 Eylül 2023 tarihlerinde İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı
 • 2 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı IV
 • 11-12 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen IILM 31st Governing Board Meeting

Uluslararası kuruluş ve platformlarda ekonomi ve finans çevreleriyle bir araya gelinerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmakta ve ülke pozisyonumuz çerçevesinde TCMB temsil edilmektedir. Bu kapsamda, katılım sağlanan başlıca toplantılar aşağıda yer almaktadır.

 • 22-23 Şubat, 14-15 Temmuz, 11 Ekim, 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde G20 Maliye Bakan Yardımcıları ve Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Toplantıları
 • 24-25 Şubat, 12-13 Nisan, 17-18 Temmuz, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları
 • 10-11 Eylül, 12-13 Kasım 2023 tarihlerinde İki Aylık BIS Toplantıları
 • 10-16 Nisan 2023 tarihleri arasında IMF-Dünya Bankası (DB) Bahar Toplantıları
 • 17 Temmuz 2023 tarihinde EBRD Toplantısı
 • 24-25 Eylül 2023 tarihlerinde İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı
 • 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında IMF Madde IV Toplantıları
 • 9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında IMF-DB Yıllık Toplantıları
 • 23 Kasım 2023 tarihinde EBRD Toplantısı
 • 2-5 Aralık 2023 tarihleri arasında İSEDAK Bakanlar Toplantısı
 • 5 Aralık 2023 tarihinde İslam Kalkınma Bankası Toplantısı
 • 7 Aralık 2023 tarihinde EBRD Toplantısı

Kurum İçi Organizasyonlar ve İç İletişim Etkinlikleri

TCMB’de birim içi ve birimler arası iletişimi güçlendirmek, çalışanların motivasyon ve iletişimini arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

Protokol Faaliyetleri

Mevcut iletişimi güçlendirmek amacıyla Başkanlık Makamı tarafından ağırlanan yerli ve yabancı heyetlerin ziyaretlerine dair düzenlenen ve yürütülen etkinlikler aşağıda yer almaktadır:

 • 10-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Washington’da gerçekleşen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, IMF / DB 2023 Bahar Toplantıları ve New York Yatırımcı Toplantıları
 • Ankara ve İstanbul’da Başkanlık Makamını ziyaret eden Türk ve yabancı heyetler için gerçekleştirilen sosyal programlar
 • 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Marakeş’te gerçekleşen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, IMF / DB Yıllık Toplantıları
 • 29 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen DB Temsilcileri için ağırlama
 • Yıl boyunca Başkanlık Makamı katılımının gerçekleşeceği muhtelif toplantıların ön hazırlık ve organizasyon çalışmalarının yürütülmesi, karşılama ve uğurlamaların protokol kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi
 • 21 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da Bankamız yeni uzman yardımcıları için Protokol Kuralları Eğitimi verilmesi

2.11.6 Avrupa Birliğine Uyum Çalışmaları

TCMB, Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) katılım ve müzakere sürecinde yürütülen AB müktesebatına uyum çalışmalarına kendi görev ve yetki alanına giren konularda gerekli katkıyı vermekte ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile koordineli bir biçimde çalışarak sorumlu olduğu fasıllardaki gelişmeleri düzenli olarak raporlamaktadır.

Üyelik müzakereleri çerçevesinde TCMB’nin katılım sağladığı fasıllardaki son durum Tablo 2.11.6.1’de gösterilmektedir.

Tablo 2.11.6.1: Müzakere Sürecinde TCMB’nin Katılım Sağladığı Fasıllarda Son Durum
Doğrudan İlgili Fasıllar Müzakerelerde Son Durum Doğrudan İlgili Olmayan Fasıllar Müzakerelerde Son Durum
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı Müzakereye açıldı. (19 Aralık 2008) 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı AB Konseyi’nde görüşülmeye devam edilmektedir.
9. Mali Hizmetler Müzakere süreci askıya alındı. (14-15 Aralık 2006) 6. Şirketler Hukuku Müzakereye açıldı. (17 Haziran 2008)
17. Ekonomik ve Parasal Politika Müzakereye açıldı. (14 Aralık 2015) 16. Vergilendirme Müzakereye açıldı. (30 Haziran 2009)
18. İstatistik Müzakereye açıldı. (26 Haziran 2007) 19. Sosyal Politika ve İstihdam Açılış kriterleri belirlendi.
32. Mali kontrol Müzakereye açıldı. (26 Haziran 2007) 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Müzakereye açıldı. (19 Aralık 2007)
33. Mali ve Bütçesel Hükümler Müzakereye açıldı. (30 Haziran 2016)

Avrupa Birliğine üyelik sürecinde aday ülkelerin AB ile diyalogunun sürdürülmesi ve mevcut sistemle uyumlu halde çalışması amacıyla aday ve potansiyel aday ülkelerce hazırlanan Ekonomik Reform Programlarının (ERP) değerlendirildiği Ekonomik ve Mali Diyalog toplantılarına 2023 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi katılım sağlanmıştır. Toplantıların bazıları çevrim içi formatta, bazıları ise fiziki olarak düzenlenmiştir.

Ekonomik ve Mali Diyalog sürecindeki ilk basamak olan Ekonomik ve Mali Komite Uzmanlar Toplantısı 25 Nisan 2023 tarihinde Brüksel’de fiziki olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının devamı niteliğindeki Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı ise 4 Mayıs 2023 tarihinde çevrim içi olarak organize edilmiştir. Toplantılar kapsamında aday ve potansiyel aday ülkeler4 tarafından hazırlanan ERP değerlendirilirken, AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye Arasında Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı Taslak Ortak Sonuç Bildirgesi müzakere edilmiş ve nihai metin üzerinde mutabakata varılmıştır. Bu sürecin en üst düzey ve son toplantısı olan AB ile Türkiye ve Batı Balkanlar Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı ise 16 Mayıs 2023 tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir. Bu toplantıda “Bölgedeki Ekonomik Zorluklar, Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşının Yol Açtığı Ekonomik Sorunlarla Mücadele Amacıyla Uygulanan Politikalar” tematik konusu üzerine her katılımcı ülke beş dakikalık kısa bir konuşma yapmış ve Yüksek Düzeyli Memurlar toplantısında uzlaşılan Ortak Sonuç Bildirgesi metni kabul edilmiştir.

Bunların yanı sıra, Ekonomik ve Mali Diyalog sürecinde Avrupa Komisyonu tarafından yılda iki kere düzenlenen Aday Ülkeler Ekonomik Tahmin Toplantılarına katılım sağlanmış, görüşmelerde Türkiye’nin ekonomik ve mali görünümüne ilişkin projeksiyonlar istişare edilmiştir. Bu çerçevede ilkbahar toplantısı 24 Nisan 2023 tarihinde, sonbahar toplantısı ise 25 Ekim 2023 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

Son olarak, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi kararıyla kurulan ve “Sermayenin Serbest Dolaşımı”, “Mali Hizmetler”, “Ekonomik ve Parasal Politika” ile “İstatistik” fasıllarında Türkiye mevzuatının AB müktesebatıyla uyumunun değerlendirilmesi ve bu bağlamda yapılan çalışmaların görüşülmesi amacıyla organize edilen 4 No’lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi toplantısı 13 Aralık 2023 tarihinde hibrit formatta düzenlenmiştir.

4 Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye

Yukarı