Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği
APİ Açık Piyasa İşlemleri
BCBS Basel Bankacılık Denetim Komitesi
BIS Uluslararası Ödemeler Bankası
BİS Banknot İşleme Sistemleri
BİST Borsa İstanbul A.Ş.
BKM Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
BT Bilişim Teknolojileri
CBCDG Merkez Bankaları Kalpazanlığı Caydırma Grubu
CİMER T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
CPMI Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi
CPMI-IOSCO Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü
DB Dünya Bankası
DİBS Devlet İç Borçlanma Senedi
EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
ECCBSO Avrupa Merkezi Bilanço Ofisleri Komitesi
EFT Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi
ERP Ekonomik Reform Programları
FAST Fonların Anlık ve Sürekli Transferi
FSB Finansal İstikrar Kurulu
FSB MENA Finansal İstikrar Kurulu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu
Gıda-EUS Gıda Erken Uyarı Sistemi
Gıda Komitesi Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi
GOÜ Gelişmekte Olan Ülkeler
GSYİH Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
GUD Gerçeğe Uygun Değer
HHS Hesap Hizmeti Sağlayıcılar
IFSB İslami Finansal Hizmetler Kurulu
IILM Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu
IMF Uluslararası Para Fonu
İİT İslam İşbirliği Teşkilatı
İKS İşyeri Kayıt Sistemi
İSEDAK İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
KDK Kredi Derecelendirme Kuruluşları
KKM Kur Korumalı Mevduat
KMPD Konsinye Madenî Para Depoları
KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
KOLAS Kolay Adresleme Sistemi
KVK Kurumlar Vergisi Kanunu
LKO Likidite Karşılama Oranları
MONY Merkezi Olmayan Nakit Yönetimi
NGFS Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı
OECD Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
ÖHVPS Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri
PFMI Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensipler
PÖS Müşterilerarası Türk Lirası Aktarım Sistemi
PPK Para Politikası Kurulu
ROM Rezerv Opsiyon Mekanizması
SESRIC İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi
SİPER Güvenlik Katman Servisi
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TGA Tahsili Gecikmiş Alacaklar
TL Türk Lirası
TSE Türk Standartları Enstitüsü
TSP Teknoloji/Strateji Puanı
TTK Türk Ticaret Kanunu
Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
VİOP Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
VUK Vergi Usul Kanunu
YÖS Yetkili Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları
YP Yabancı Para
YTAK Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi
ZK Zorunlu Karşılıklar
Yukarı