1.2 Kadro ve Çalışan Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü ve üstlenmiş olduğu farklı görevleri nedeniyle çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. 2023 yılı sonu itibarıyla norm kadro sayısı 4.130, fiili çalışan sayısı 3.835’tir. Çalışan kadrolarının doluluk oranı faaliyet dönemi sonu itibarıyla %92,86 olmuştur.

2023 yılı içerisinde 147 çalışan istihdam edilmiş olup, 87 çalışan işten ayrılmıştır. Fiili çalışan sayısı bir önceki yıla göre 60 kişi artarak yıl sonu itibarıyla 3.835 olarak gerçekleşmiştir. (Grafik 1.2.1).

Çalışanların %59,35’i İdare Merkezinde, %40,65’i ise şubelerde görev yapmaktadır. Çalışanların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, %44,04 ile büyük çoğunluğu 36-45 yaş aralığında bulunmaktadır (Grafik 1.2.2). Öğrenim durumuna göre dağılım incelendiğinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmış çalışanların payının %88,60 olduğu görülmektedir (Grafik 1.2.3).

Grafik 1.2.1: 2014-2023 Yılları Arasında Çalışan Sayısı

Kaynak: TCMB

Grafik 1.2.2: Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Kaynak: TCMB

Grafik 1.2.3: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Kaynak: TCMB

Yukarı