1.2. TCMB 2011-2015 Stratejik Planı

Vizyonumuz

Bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile TCMB’nin dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer almasını temin etmektir.

Misyonumuz

Para, kredi ve sermaye piyasaları başta olmak üzere ekonomideki tüm sektörlerin sağlıklı bir biçimde işlemesi amacıyla fiyat istikrarını temin edecek, finansal istikrarın sağlanmasına katkı yapacak politikaları oluşturmak ve uygulamak, döviz ve altın rezervlerini yönetmek, ülkenin banknot ihtiyacını karşılamak, dolaşımdaki banknotun sağlıklı ve güvenilir olmasında sürekliliği temin etmek, ödeme sistemlerini kurmak ve işletmek; uluslararası ilişkileri geliştirerek bölgesel ve küresel ölçekte etkililiği artırmak; hesap verme sorumluluğu taşıyan şeffaf bir kurum olarak yönetişim ilkeleri çerçevesinde çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma değer katmaktır.

İlkelerimiz

1. Bağımsızlık

2. Şeffaflık ve Hesap Verme

3. Güvenilirlik

4. Kamu Yararı

5. Etkililik ve Etkinlik

Stratejik Alanlar ve Temalar

Bankanın stratejik planında kendisine yasayla verilen görevler ile kurumsal iç destek hizmetleri üç stratejik alan içinde toplanmıştır. Bunlar; kamusal, küresel ve kurumsal alan olarak adlandırılmış ve kendi içinde stratejik temalar alt başlıklarına ayrılmıştır.

Kamusal Alan Temaları

1. Fiyat istikrarı

2. Finansal istikrar

3. Ödeme sistemleri

4. Rezerv yönetimi

5. Hükûmete mali ajanlık, danışmanlık ve haznedarlık

6. Emisyon politikası

7. Bankaların ve finansal kuruluşların yerinde denetimi

8. İstatistiki verilerin derlenmesi ve yayımlanması

9. İletişim, şeffaflık ve hesap verme

Küresel Alan Temaları

1. Merkez bankaları ağındaki rol

2. Uluslararası platformlarda etkililik ve belirleyicilik

3. Yakın çevrede ve bölgede etkililik

4. Avrupa Birliği’ne katılım süreci rolleri

5. Uluslararası normlara uyum sağlama

6. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler

Kurumsal Alan Temaları

1. Liderlik, yönetişim ve stratejik planlama

2. Kalite yönetim sistemi

3. Örgüt yapısı

4. İnsan kaynakları ve eğitim süreçleri

5. Teknolojik altyapı ve bilişim sistemleri

6. Kurumsal iç iletişim ve banka içine yönelik etkinlikler

7. İnşaat, lojistik ve dış destek hizmetleri

8. Kamuoyuyla ilişkiler, tanıtım faaliyeti ve banka dışına yönelik etkinlikler

9. İç kontrol sistemi

10. Denetim faaliyeti

11. Hukuki yapı

12. Bilgi - belge üretimi ve yönetimi

13. Kurumsal devamlılık ve güvenlik

14. Muhasebe ve bütçeleme

15. Şubelerde verilen hizmetler