Menu MENÜ

Önsöz


Naci Ağbal
Başkan

TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarının sağlanması, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapmaktadır. Uzun vadeli faizlerin düşük düzeylerde oluşması için fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Fiyat istikrarı, yerli paranın değerini koruyarak değişim ve değer saklama aracı olma özelliğini desteklemekte ve para ikamesi ihtiyacını azaltmaktadır. Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesis edilmesi halinde, ülke risk priminin düşmesi, para ikamesi eğiliminin tersine dönmesi, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve vadelerin uzaması yoluyla makroekonomik ve finansal istikrar sağlanacaktır.

TCMB, 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. TCMB, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması temel hedefine yönelik elindeki tüm araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır.

Enflasyon hedeflemesi rejiminde toplumun bütün katmanlarının fiyat istikrarı hedefine odaklanması, buna inanması, karar alıcıların ve politika üretenlerin bu yönde adımları kararlı bir şekilde atmaları esastır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, enflasyonla mücadeleyi tüm tarafların da sahiplendiği bir sürece dönüştürmek üzere açık, kapsayıcı ve etkili bir iş birliği ve iletişim politikası yürütülecektir. Bu kapsamda TCMB; şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecektir.

TCMB fiyat istikrarını, finansal istikrar için bir ön koşul, finansal istikrarı da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardan biri olarak görmektedir. Fiyat istikrarına odaklı para politikasının makrofinansal risklerin sınırlanması için de kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir. Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde; bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir.

TCMB hedeflerine ulaşması amacıyla Stratejik Planında yer alan “araştırma ve iletişim”, “operasyonel yapı”, “teknoloji ve altyapı”, “insan kaynağı” ile “kurumsal kültür” odak alanları çerçevesinde çalışmalarına yön vermektedir. Bu başlıklar altında, TCMB daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısını hayata geçirirken, alınan kararların etkisini güçlendirecek bir iletişim ve eş güdüm yapısıyla birlikte kurumsal aidiyeti ve birlikte çalışma kültürünü ortak değerlerle güçlendirerek kurumsal hedeflerine ulaşacaktır.

TCMB; bağımsızlığı, köklü geçmişi, sahip olduğu güçlü kurum kültürü, güçlü organizasyon yapısı, nitelikli insan kaynağı ve üstün teknolojik altyapısıyla ülke ekonomisi için her zaman önemli kararlara imza atan bir kurum olmuştur. Önümüzdeki dönemde de, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak temel amacı doğrultusunda, görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye ve ülkemiz ekonomisine özveriyle katkı sağlamaya devam edeceğimize gönülden inanıyorum.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı