Menu MENÜ

2.5 Finansal Altyapı

2.5.1 TCMB Ödeme Sistemleri Kullanım İstatistikleri

Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi ile bu sistemde gerçekleşen Elektronik Menkul Kıymet Transfer ve Mutabakat Sistemi (EMKT) işlemlerinin para karşılığı tutarı 2020 yılı için toplam 88 trilyon Türk Lirası olmuştur. 2020 yılı günlük ortalama işlem tutarı 348 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Sistemde 2020 yılında yaklaşık 2,7 milyon adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 10,6 bin adet mesaj işlenmiştir. Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi’nde 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19,4 daha fazla tutarda işlemin mutabakatı gerçekleştirilmiştir (Grafik 2.5.1.1).

Müşterilerarası Türk Lirası Aktarım Sistemi’nde 2020 yılında gerçekleşen mesajların toplam tutarı 26 trilyon Türk Lirası olmuştur. 2020 yılında günlük ortalama işlem tutarı 102 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Sistemde 2020 yılında 1 milyar adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 4 milyon adet mesaj işlenmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla günlük en yüksek işlem adedine 16 Kasım 2020 tarihinde 9,7 milyon adet işlemle ulaşılmıştır. Müşterilerarası Türk Lirası Aktarım Sistemi’nde 2020 yılında 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 41,8 daha fazla işlemin mutabakatı yapılmıştır (Grafik 2.5.1.2).

İhale sisteminde ise günlük ortalama yaklaşık 841 adet mesaj işlenmiştir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT) 23 Ekim 2020 tarihinde TCMB Ödeme Sistemlerine dahil edilmesi ile 2020 yıl sonu itibarıyla katılımcı sayısı 55 olmuştur.

2.5.2 TCMB’nin Anlık Ödeme Sistemi “FAST” Pilot Uygulamasının Başlaması

TCMB, Türkiye’de ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde modernleştirilmesine yönelik başlattığı çalışmaların bir aşaması olarak, 7x24 kesintisiz hizmet verecek, ödemelerin hesaplar arasında uçtan uca aktarımını saniyeler içerisinde gerçekleştirecek ve işlemin tarafları olan kullanıcıların ödemeleriyle ilgili anlık olarak bilgilendirilmesini sağlayacak yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferleri, saniyeler içerisinde, 7 gün-24 saat gerçekleştirilebilecektir.

FAST Sistemi, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmış olup kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacaktır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) de kullanıma sunulmuştur.

Önümüzdeki dönemde FAST’in Türkiye’de ödemeler ekosisteminde önemli bir yere sahip olması ve ödemeler alanında yenilikçi iş modellerinin oluşturulması açısından kritik bir rol oynaması beklenmektedir.

2.5.3 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda (6493 sayılı Kanun) değişiklik yapılarak bu Kanunlar kapsamında sunulan finansal hizmetlere ilişkin sözleşme ilişkilerinin yazılı şeklin yanında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla da kurulabilmesinin hukuki zemini oluşturulmuş/sağlamlaştırılmıştır.

7247 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 6493 sayılı Kanun’da ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ödeme hizmeti kullanıcıları arasındaki sözleşme ilişkisinin kurulumuna yönelik yazılı şekil zorunluluğuna ilişkin bir hüküm bulunmamakta ve çerçeve sözleşmeye ilişkin usul ve esasların TCMB tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükmü yer almaktaydı. Her ne kadar 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesi ikincil düzenlemeler yoluyla mümkün olsa da söz konusu hükmün yasal altyapısının güçlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmüş, bu kapsamda, pek çok finansal hizmet ve haberleşme hizmetinde sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik şekil şartının genişletilmesine ilişkin olarak TBMM’ye 6493 sayılı Kanun kapsamındaki hizmetlere ilişkin bir hüküm eklenmesi için bir önerge verilmesi değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, 6493 sayılı Kanun’un “Ödeme hizmeti” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ödeme hizmetlerine, ödeme hizmetleri kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerine, ödeme hizmetine ilişkin sağlanacak bilgi ve koşullar ile çerçeve sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) görüşünün alınması suretiyle Bankaca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne, “Çerçeve sözleşme yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Bankanın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir.” ifadesi eklenmiştir. Konu ile ilgili detaylı hususların ikincil düzenlemelere eklenmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

2.5.4 Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri

Ülkemizde 2019 yılının Kasım ayında güncellenen “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” un 12’nci maddesi ile konu ile ilgili Avrupa Birliği (AB) temel düzenlemesi olan Ödeme Hizmetleri Direktifi-2’de (PSD2) bulunan ödeme emri başlatma ve hesap bilgisi temel hizmetleri tanımlanmıştır.

6493 sayılı Kanunda tanımlanan bu iki yeni ödeme hizmeti için tarafların rolleri, sorumlulukları ve yükümlülükleri, lisanslamaya ilişkin hükümler ile temel operasyonel ve teknik kuralların ikincil düzenlemelerle belirlenmesi için çalışmalar yürütülmüştür. İkincil düzenleme çalışmaları sonucunda hazırlanan taslaklarda ödeme hizmetleri veri paylaşım servislerine ilişkin hükümler de yer almıştır.

Bu hükümler doğrultusunda ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri için operasyonel ve teknik gereksinimlerin (API Standardı ve Kullanıcı Deneyimi Dokümanları) belirlenmesi için TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma grubunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, dünya örnekleri incelenmiş, önde gelen ülke merkez bankalarıyla görüşmeler yapılmış ve ülkemiz gereksinimlerine uygun ve etkin, verimli ve güvenli işleyişi sağlayacak bir altyapı tesis edilmesi için değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre, ülkemiz koşulları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, paydaşların hızlı entegrasyonu, verimli ve etkin bir ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri deneyimi için teknik hizmet sağlayıcı odaklı bir uygulama mimarisinin tesis edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Söz konusu mimaride, ödeme hizmetleri veri paylaşım servislerinin, geliştirilecek ulusal API standardına uygun olarak BKM’nin API Geçidi vasıtasıyla Hesap Hizmeti Sağlayıcılar tarafından sunulması yaklaşımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda ÖHVPS için Genel Tanıtım Belgesi ve ekosistemdeki paydaşlarla (bankalar, ödeme kuruluşları ve hâlihazırda bu hizmetleri sunan Finansal Teknolojiler (FinTekler)) eş güdüm içerisinde Ulusal ÖHVPS API Standardı ile kullanıcı deneyimi belgelerinin ilk taslakları hazırlanarak ilgili taraflara görüşleri alınmak üzere duyurulmuştur.

2.5.5 6493 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Düzenlemeler

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü’nün Yürürlüğe Girmesi

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (Birlik) Statüsü, TCMB’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı Kararı ile 28 Haziran 2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve böylece 6493 sayılı Kanun’un Ek 1’inci maddesi uyarınca tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birlik kurulmuştur.

Birlik Statüsü ile Birliğin organları, görev ve yetkileri, çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı ile Birliğe üyelik koşulları belirlenmiştir. Birliğin üyeleri, Türkiye’de faaliyet gösteren ve 6493 sayılı Kanun kapsamında lisanslanan ödeme ve elektronik para kuruluşlarından (kuruluşlar) oluşmaktadır.

Birliğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesinden oluşmaktadır. Birlikte ayrıca Genel Sekreterlik bulunmaktadır. Birlik genel kurulunda oy hakkının tespiti için elli bin adet oy hakkı öncelikle kuruluşların asgari öz kaynak yükümlülüğünün sektör öz kaynak yükümlülüğüne oranı nispetinde dağıtılmakta, daha sonra aynı miktarda oy hakkı kuruluşlara eşit olarak dağıtılmaktadır. Bu iki dağılım sonucu elde edilen oy hakkının toplamı her bir kuruluşun toplam oy hakkını oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu biri bağımsız olmak üzere 13 asil ve 3 yedek, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi ise üçer asil ve ikişer yedek üyeden oluşmaktadır. Bu çerçevede, Yönetim Kuruluna Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (ğ) bentleri arasında sayılan ödeme hizmetlerini sunan kuruluşları temsilen her bir bent için 1 asil üye olmak üzere 9 asil üye, faaliyet alanına bakılmaksızın en fazla oyu alacak 3 asil ve 3 yedek üye ve bağımsız bir asil üye seçilecektir.

Birlik Statüsü ile üyeler hakkında disiplin cezası uygulanması yetkisi de Disiplin Komitesinin vereceği karar ve Yönetim Kurulunun onayı ile Birliğin görev ve yetkileri arasına dâhil edilmiştir. Ayrıca, meslek komiteleri ve diğer komitelerin kurulması kararı da Yönetim Kurulunca verilebilecektir.

Birliğin organları oluşturuluncaya kadar olan süreçte Birliğe ilişkin iş ve işlemler TCMB tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de hâlihazırda faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Birliğe üyelik başvuruları alınmış, ilk Genel Kurul toplantısı TCMB tarafından gerçekleştirilmiş ve Birliğin organları oluşmuştur.

Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesi

“Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ödeme hizmetlerinde TR Karekod’un üretilmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Söz konusu Yönetmelik 21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmetlerinde karekod kullanılması halinde TR Karekod kullanımı zorunlu hale getirilmektedir. Ayrıca, işyerlerine ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına TR Karekod işlemleri ile ilgili çeşitli yükümlülükler getirilmektedir. Yönetmelikte, ödeme sistemi bazında ya da belirli bir ödeme hizmeti özelinde iş akışlarını da içerecek şekilde Teknik İlke ve Kurallar Rehberlerinin hazırlanması, karekod üretmek için gerekli olan Karekod Üretici Kodu verilmesi, karekodların ve içlerinde yer alan bilgilerin ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında transfer edilmesine imkan sağlayacak Karekod Yönlendirme Sisteminin kurulması, TR Karekod ile ödeme yapılabileceğine ilişkin işyerlerinde bilgilendirme yapılmasına dair gösterim şeklinin belirlenmesi gibi konularda çeşitli hükümler bulunmaktadır. Son olarak, hâlihazırda karekod ile işlem yapmakta olan ödeme hizmeti sağlayıcılarının TR Karekod’a geçişi ve TCMB ödeme sistemleri ya da kartla ödeme kabul eden işyerlerinde TR Karekod ile ödeme kabul edilmesine yönelik altyapıların oluşturulması için son tarih olarak 31 Aralık 2021 belirlenmiş bulunmaktadır.

Buna ilave olarak, Yönetmelik ekinde yer alan “TR Karekod İlke ve Kuralları” dokümanı ile hem işyeri hem müşteri tarafından sunulan karekodlara hem de kişiden kişiye yapılacak ödemelere ilişkin kurallar tanımlanmaktadır.

Mevcut durumdaki POS ve Ödeme Kaydedici Cihazlar ile ATM’lerin teknik kapasiteleri sebebiyle, bu cihazların büyük kısmında TR Karekod İlke ve Kuralları kullanılarak içerisinde ödeme işlemine ilişkin gerekli tüm bilgilerin bulunduğu kapsamlı karekodların oluşturulması mümkün olmadığından, mevcut cihazlar ile de karekod işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için “kısa karekod” adı verilen ve içerisinde normal karekoda göre daha az bilgi barındıran karekodların kullanılmasının da önü açılmıştır.

Kısa karekod başta olmak üzere karekod ile gerçekleşecek ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcıların birlikte çalışabilmesini sağlamak adına BKM nezdinde Karekod Yönlendirme Sistemi (KYS) kurulması öngörülmüş ve söz konusu sisteme ilişkin çalışmalarda sona gelinmiştir.

Yönetmelik ile getirilen, Teknik İlke ve Kurallar Rehberlerinin hazırlanması; KYS işletim kurallarının, katılım koşullarının ve ücret tarifesinin belirlenmesi ve işyerleri tarafından TR Karekod ile ödeme yapılabileceğine ilişkin gösterim şeklinin belirlenmesi gibi hususların uygulanması konusunda çalışmalar yapılmış, KYS Kuralları dokümanı yayımlanmış ve TR Karekod Teknik İlke ve Kurallar Rehberi dokümanları da kartlı ödemeler, FAST sistemi ile mobil ödemeler için ayrı ayrı hazırlanarak yayımlanmıştır.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Temsilcilerinin Döviz Alım Satım İşlemleri Hakkında Talimat

“Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Temsilcilerinin Döviz Alım Satım İşlemleri Hakkında Talimat” 20 Şubat 2020 tarihinde kuruluşlara iletilmiştir.

Talimat, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 5 Şubat 2020 tarihli yazıda, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının temsilcilerinin para transferi işlemleri dışında döviz alım satım işlemleri yaptıklarına ilişkin şikâyetlerin olduğu, bu hususa ilişkin olarak söz konusu ödeme ve elektronik para kuruluşlarının temsilcilerinin uyarılması ve yazı ekinde örneği olan uyarı yazılarının temsilcilerin iş yerlerinde ilan edilmesi gerektiğinin ifade edilmesi üzerine hazırlanmıştır.

Talimat kapsamında kuruluşlara, yetkili müessese olan temsilcilikler hariç, diğer temsilciliklerin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (1567 sayılı Kanun) ve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu ve 13’üncü maddeleri kapsamında konuya ilişkin olarak uyarılması ve söz konusu temsilciliklerin işyeri girişinde, vezne kısımları ve işyeri içerisinde müşterilerin görebileceği şekilde, ödeme hizmeti ve/veya elektronik para ihracı işlemleri dışında döviz alım ve satımı yapılamayacağı, yapılması durumunda hem işyerinin hem de kişilerin 1567 sayılı Kanun uyarınca yaptırıma tâbi olacağı hususunu içeren ibarelerin Türkçe ve İngilizce olmak üzere asılı bulundurulması gerektiği bildirilmiştir.

Sunulan Hizmetlerin Yasadışı Faaliyetlerde Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Talimat

“Sunulan Hizmetlerin Yasadışı Faaliyetlerde Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Talimat” TCMB’nin MASAK başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de yakın iş birliği içinde sektörde yaşanmakta olan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm yöntemlerine yönelik analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda “yasa dışı faaliyetlere ilişkin ödemelere aracılık edilmesi” hususunun öne çıkmasıyla kuruluşlara 2 Ekim 2020 tarihinde iletilmiştir.

2 Ekim 2020 tarihinde tüm ödeme ve elektronik para kuruluşlarına bildirilen “Sunulan Hizmetlerin Yasadışı Faaliyetlerde Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Talimat” ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 20’nci maddesi çerçevesinde yürütülmekte olan risk yönetimi faaliyetleri kapsamında, kuruluşlar tarafından 6493 sayılı Kanun çerçevesinde sunulan hizmetlerin, “yasa dışı bahis” başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için sosyal medya ve çevrim içi platformlar dahil gerekli araştırmaların yapılması ve bu tür işlemlerin önlenmesi için uygun tedbirlerin alınması, kuruluşların bu işe özgü bir personel ataması ve söz konusu personel tarafından yürütülmesi gereken görevlerin belirtilerek yasa dışı bahis ve benzeri yasa dışı faaliyetlerde yer aldığı tespit edilen kişilerin/hesapların/kartların/iş yerlerinin ve bunlarla ilgili olarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayıt altına alınması, kayıt altına alınan söz konusu kullanıcıların ve bu kullanıcılar üzerinden gerçekleşen işlemlerin de derhal TCMB’ye, yasa dışı işlemin mahiyetine bağlı olarak başta MASAK olmak üzere ilgili kamu otoritelerine raporlanması ve kontrolü yapılan ve “yasa dışı bahis” ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân tanıdığı tespit edilen sanal mecraların da kayıt altına alınarak TCMB’ye ve MASAK’a bildirilmesi talep edilmiştir.

2.5.6 TCMB’nin BKM’ye Hissedar Olması

12 Kasım 2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanun ile 6493 sayılı Kanun’un 8’inci maddesine dördüncü fıkrası olarak eklenen hüküm uyarınca TCMB’ye “ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme” yetkisi verilmiştir.

BKM, TCMB’den aldığı faaliyet izni kapsamında ödeme sistemi işleticisi olarak faaliyet göstermekte ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle ülkemiz ödemeler alanında sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirilmektedir.

TCMB, ülkemizdeki ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM’ye hâkim ortak olarak hissedar olmuştur.

2.5.7 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetlerine İlişkin İzinler

Faaliyet İzni

Bir şirketin faaliyet izni başvurusu onaylanarak Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Diğer Faaliyet Onayı

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticilerinin asli faaliyetlerine ilave olarak sunabileceği yedi diğer faaliyet onay başvurusu onaylanarak Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Pay Devri

İki ödeme sisteminin pay devri izin başvurusu onaylanmıştır.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Sayısı

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 6493 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de faaliyet gösteren 8 adet ödeme sistemi ve 4 adet ise menkul kıymet mutabakat sistemi bulunmaktadır.

2.5.8 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin İzinler

Faaliyet İzni

Dört şirketin faaliyet izni başvurusu onaylanarak Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Faaliyet Genişletme

İki kuruluşun faaliyet genişletme başvurusu onaylanarak Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Pay Devri

Beş kuruluşun pay devri izin başvurusu onaylanmıştır.

Faaliyet İzni İptali

Bir kuruluşun faaliyet izni iptal edilerek Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Sayısı

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 6493 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de faaliyet gösteren 34 adet ödeme kuruluşu ve 21 adet elektronik para kuruluşu bulunmaktadır.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı