Menu MENÜ

Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği
APİ Açık Piyasa İşlemleri
Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme
BCBS Basel Bankacılık Denetim Komitesi
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BES Bilgi Edinme Sistemi
BIS Uluslararası Ödemeler Bankası
Birlik Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği
BİST Borsa İstanbul A.Ş.
BKM   Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
BPP Bankalararası Para Piyasası 
BPS Banknot İnceleme Sistemleri 
CBCDG   Merkez Bankaları Kalpazanlığı Caydırma Grubu
CİMER T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
CNY Çin Yuanı
CPMI Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi
DB Dünya Bankası
DİBS   Devlet İç Borçlanma Senedi
EDRC Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi
EFT Elektronik Fon Transferi
ERP Ekonomik Reform Programı 
EVDS Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 
FAST   Fonların Anlık ve Sürekli Transferi 
FinTek   Finansal Teknolojiler
FSB Finansal İstikrar Kurulu
FSB MENA   FSB Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu
Gıda Komitesi  Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi
GLP Geç Likidite Penceresi 
GOÜ   Gelişmekte Olan Ülkeler 
GSYİH Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
GUD   Gerçeğe Uygun Değer
IFC Irving Fisher Merkez Bankası İstatistikleri Komitesi
IMF Uluslararası Para Fonu
IMSG CPMI‑IOSCO Uygulamayı İzleme Yönlendirme Grubu
IOSCO Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü
İİT   İslam  İşbirliği Teşkilatı
KDK Kredi Derecelendirme Kuruluşları 
KMPD Konsinye Madeni Para Depoları 
MASAK   Mali Suçları  Araştırma Kurulu
MKK   Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
MKT Merkezi Karşı Taraf
MONY Merkezi Olmayan Nakit Yönetimi
OECD Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
ÖHVPS Ödeme Hizmetleri Veri PaylaşımServisleri
PFMI   Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensipler
PPK Para Politikası Kurulu
PTT Posta ve Telgraf  Teşkilatı  A.Ş.
QAR Katar Riyali
RESİM Reel Sektöre İktisadi  Mercek 
ROM   Rezerv Opsiyon Mekanizması 
RTGS Gerçek Zamanlı Brüt Mutabakat 
SDR Özel Çekme Hakları
SYR Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Takasbank   İstanbul Takas  ve Saklama Bankası A.Ş.
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TGA Tahsili Gecikmiş Alacaklar
TL Türk Lirası
TTK Türk Ticaret Kanunu
TÜİK   Türkiye İstatistik Kurumu
VUK Vergi Usul Kanunu
YEAGM   Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
YP   Yabancı  Para
ZK   Zorunlu Karşılıklar
İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı