Menu MENÜ

1.1 Yönetim Birimleri

1.1.1 Banka Meclisi

Naci Ağbal
Başkan
Prof. Dr. Nurullah Genç
Üye
Ömer Duman
Üye
Derya Yücel
Üye
Prof.Dr. Başak Tanınmış Yücememiş
Üye
Mehmet Aktaş
Üye
Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Üye

Banka Meclisi, Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması; açık piyasa ve döviz efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile reeskont ve avans faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılması; TCMB’nin bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır.

Banka Meclisi 2020 yılında 16 toplantı yapmış, 177 adet karar almıştır.

18 Mayıs 2020 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında; 15 Mart 2019 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci’nin görevlerine başlamamaları nedeniyle açık bulunan Banka Meclisi üyeliklerine; Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince Banka Meclisince seçilmiş bulunan Mehmet Aktaş ve Başak Tanınmış Yücememiş’in 30 Nisan 2022 tarihi bitimine kadar sürecek olan Banka Meclisi üyelikleri onaylanmıştır.

Ayrıca, 18 Mayıs 2020 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında, Banka Meclisinde görev süresi sona eren Mehmet Vehbi Çıtak ve Ömer Duman’dan boşalan iki üyelik için yapılan seçim sonucunda, 30 Nisan 2023 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere, Banka Meclisi üyeliklerine Ömer Duman yeniden ve Elif Haykır Hobikoğlu seçilmişlerdir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Banka Meclisi, Başkan Naci Ağbal ve üyeler; Nurullah Genç, Ömer Duman, Derya Yücel, Başak Tanınmış Yücememiş, Mehmet Aktaş ve Elif Haykır Hobikoğlu’ndan oluşmaktadır.

1.1.2 Para Politikası Kurulu

Naci Ağbal
Başkan
Dr. Emrah Şener
Üye
Dr. Uğur Namık Küçük
Üye
Murat Çetinkaya
Üye
Dr. Oğuzhan Özbaş
Üye
Ömer Duman
Üye
Prof.Dr. Abdullah Yavaş
Üye

Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine atanan bir kişiden oluşmaktadır.

PPK, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi; para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi; para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak, hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi; hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.

2020 yılında PPK tarafından 12 toplantı yapılmış, PPK tarafından alınan kararlar TCMB Genel Ağ sitesinde yayımlanmıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Naci Ağbal ve üyeler; Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya, Oğuzhan Özbaş ile Banka Meclisi üyesi Ömer Duman ve atanan üye Abdullah Yavaş’tan oluşmaktadır.

1.1.3 Denetleme Kurulu

Doç.Dr. Mehmet Babacan
Üye
Mehmet Kaya
Üye
Hayrettin Kurt
Üye
Suat Sarıgül
Üye

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, TCMB’nin bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir. Kurul, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına iletmektedir. Kurul, o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında yıl sonunda hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmaktadır.

18 Mayıs 2020 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında, Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Mehmet Murat Özdil’den boşalan bir üyelik için yapılan seçim sonucunda, 30 Nisan 2022 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere Denetleme Kurulu üyeliğine Suat Sarıgül seçilmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Mehmet Babacan, Mehmet Kaya, Hayrettin Kurt ve  Suat Sarıgül’den oluşmaktadır.

1.1.4 Yönetim Komitesi

Naci Ağbal
Başkan
Dr. Emrah Şener
Üye
Dr. Uğur Namık Küçük
Üye
Murat Çetinkaya
Üye
Dr. Oğuzhan Özbaş
Üye

Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan ve Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, tam üye sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Komitesi; gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi tarafından karar alınması gereken hususları önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, TCMB işlemlerinde eş güdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi tarafından yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve emekliliği gibi konularda karar almak Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasındadır.

7 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Bankamız Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır.

Bankamız Başkan Yardımcısı Emrah Şener Başkan Yardımcılığına 2 Eylül 2020 tarihinde yeniden atanmıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi, Başkan Naci Ağbal ve Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş’tan oluşmaktadır.

1.1.5 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda; Başkan, Banka Meclisi, PPK, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2020 yılında brüt ücret olarak toplam 13.643.812,20 Türk lirası ödenmiştir.

1.1.6 İdare Merkezi Yönetim Birimleri

31.12.2020 tarihi itibarıyla;

 

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Çağrı Sarıkaya

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Ali Çufadar

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Yaşar Altunoğlu

Başkanlık Ofisi

Müdür

Adem Özden

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mehmet Zahit Ateş

Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

İrfan Yanar

Denetim Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mehmet Düzgün

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mustafa Aydöner

Emisyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Nurettin Tüysüz

Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Yüksel Görmez

Hukuk Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Sıtkı Eroğlu

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Ferhat Çamlıca

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Doğan Başar

Operasyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Yusuf Bora Enhoş

Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

İlker Durusoy

Piyasalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Dr.Doruk Küçüksaraç

Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

-

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Cevriye Aysoy

*Tedvir

1.1.7 Şubeler

31.12.2020 tarihi itibarıyla;

 

Adana Şubesi

Müdür

Mecit Hasan Subaşı

Ankara Şubesi

Müdür

İlker Bayır

Antalya Şubesi

Müdür

Gökhan Güler

Bursa Şubesi

Müdür

Lütfi Soylu

Denizli Şubesi

Müdür (*)

Tolga Kiraz

Diyarbakır Şubesi

Müdür

Muhammed İslami Önal

Edirne Şubesi

Müdür (*)

Emrah Uslu

Erzurum Şubesi

Müdür (*)

Ali Bakır

Eskişehir Şubesi

Müdür (*)

Ozan Timur Damar

Gaziantep Şubesi

Müdür

Ayşen İşcan

İskenderun Şubesi

Müdür

Mustafa Alpar

İstanbul Şubesi

Müdür

Raşide Özyalın

İzmir Şubesi

Müdür

Oğuzhan Saçkan

İzmit Şubesi

Müdür

Vasviye Kahramanlar

Kayseri Şubesi

Müdür

Dr.Davut Balcı

Konya Şubesi

Müdür

Cihat Yücel

Malatya Şubesi

Müdür

İzzettin Uluat

Mersin Şubesi

Müdür

Mehmet Yıldırım

Samsun Şubesi

Müdür

 -

Trabzon Şubesi

Müdür

Özgür Aydin

Van Şubesi

Müdür

Erol Seheroğlu

* Tedvir

1.1.8 Organizasyon Şeması

Şemayı büyük halde görmek için üzerine tıklayınız.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021
© TCMB 2021 İletişim

Yukarı