Önsöz


Murat Çetinkaya
Başkan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açısından 2017 yılı, yasayla kendisine verilen fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme görevi çerçevesinde kapsamlı adımların atıldığı bir yıl olmuştur. Fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması için yapısal unsurlara da dikkat çeken bütüncül bir strateji tasarlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu strateji doğrultusunda, TCMB para politikası araçlarını enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanmış ve ekonominin yapısal unsurlarına dair farkındalığı artırarak paydaşlarla ortak çaba içinde riskleri dengelemeye çalışmıştır.

Küresel ve yerel gelişmelerin ülke ekonomisine etkilerini gözeterek istikrarı koruma yönünde adımlar atan TCMB, bu dönemde fiyat istikrarı üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlamak adına para politikası duruşunu belirgin bir şekilde sıkılaştırmıştır. Para politikası uygulama çerçevesi açısından öngörülebilirlik önemli ölçüde artırılmıştır. Piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi amacıyla destekleyici uygulamalar ortaya konulmuştur. Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının açılması ve ihracat reeskont kredilerinin bazı dönemlerde Türk lirası cinsinden ödenmesine olanak sağlanması bu kapsamda gerçekleştirilmiştir.

Fiyat istikrarının sağlanmasında yapısal alanlarda koordineli çalışmalar yürütülmeye devam edilmiştir. TCMB’nin sekretarya görevini üstlendiği Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi)’nin paydaşlarıyla etkin işbirliği sonucu alınan tedbirlerin olumlu etkileri 2017 yılında gözlenmeye başlanmıştır. Fiyatlama davranışları, piyasa mekanizması, tedarik zinciri ve üretimde verimlilik yönündeki tedbirlerin orta vadede fiyat istikrarına katkı sağlaması beklenmektedir.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar açısından önem arz eden reel sektör kur riskinin daha etkin yönetilmesi amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi’nin yönlendirmesiyle çalışmalar yürütülmüştür. Firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin zamanlı ve sürekli takibine olanak sağlanması amacıyla Sistemik Risk Veri Takip Modeli tasarlanmıştır. İlk aşamada hayata geçirilecek düzenleme ile ilgili olarak firmaların döviz gelirleri ile döviz borçları arasında bir bağ kurulması hedeflenmiştir. Risk yönetimi çerçevesinin iyileştirilmesi yönünde mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

Para politikası etkinliğini güçlendirmek ve kamuoyu nezdinde farkındalığı artırmak amacıyla, iletişim kanalları etkin şekilde kullanılmıştır. Bu kapsamda, reel sektör temsilcileriyle iletişim ağını güçlendirmek amacıyla firma görüşmelerine devam edilmiştir. Ayrıca, yatırımcı ve analistlerle düzenli olarak teknik içerikli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Küresel ve bölgesel paydaşlarla iletişimi güçlendirmek amacıyla mutabakat zabıtları imzalanmıştır. Kurumsal bilgi birikiminin pekiştirilmesi adına atılan adımlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konferans, seminer, panel ve çalıştaylar düzenlenmiştir.

2017 yılı TCMB açısından kurumsal dönüşüm projelerinin yürütüldüğü bir yıl olmuştur. Küresel ölçekte en iyi standartları yakalamış, sürekli gelişime açık, örnek bir merkez bankası haline gelme ana hedefi doğrultusunda yetkinlik ve verimliliği artırıcı adımlar hayata geçirilmiştir. İş süreçlerinin iyileştirilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve insan kaynakları uygulama standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Kanunla verilen görevlerle uyumlu olarak fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda TCMB, Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir büyüme sürecini desteklemeyi sürdürmektedir. Orta Vadeli Programın teşkili sürecinde Hükûmet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak, 2018-2020 dönemi için enflasyonun 2020’ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsaması hedeflenmektedir. TCMB, bu hedefe kademeli olarak ulaşmak için elindeki bütün politika araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Bize düşen en önemli görev, temel hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir. Önümüzdeki dönemde yapısal alanlarda atılacak adımların da katkısıyla fiyat istikrarı yolunda kademeli fakat emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimize güvenim tamdır.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018
© TCMB 2018   İletişim

Yukarı