1.1 Yönetim Birimleri

1.1.1 Banka Meclisi

Murat Çetinkaya
Başkan
Mehmet Vehbi Çıtak
Üye
Prof. Dr. Necdet Şensoy
Üye
Prof. Dr. Sabri Orman
Üye
Fatih Güldamlasıoğlu
Üye
Ömer Duman
Üye
Prof. Dr. Nurullah Genç
Üye

Banka Meclisi, Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması; açık piyasa ve döviz-efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile reeskont ve avans faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılması; TCMB’nin bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır.

Banka Meclisi 2017 yılında 24 toplantı yapmış, 172 adet karar almıştır.

24 Nisan 2017 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında; görev süreleri 30 Nisan 2017 tarihi bitiminde sona eren Banka Meclisi üyeliklerine, 1 Mayıs 2017 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihi bitimine kadar üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Vehbi Çıtak yeniden, Lokman Gündüz’den boşalan Banka Meclisi üyeliğine ise Ömer Duman seçilmişlerdir.

Ahmet Faruk Aysan’ın Banka Meclisi üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Banka Meclisi üyeliğine, ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere, 30 Nisan 2019 tarihi bitimine kadar Fatih Güldamlasıoğlu seçilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Banka Meclisi, Başkan Murat Çetinkaya ve Üyeler Mehmet Vehbi Çıtak, Necdet Şensoy, Sabri Orman, Fatih Güldamlasıoğlu, Nurullah Genç ve Ömer Duman’dan oluşmaktadır.

1.1.2 Para Politikası Kurulu

Murat Çetinkaya
Başkan
Erkan Kilimci
Üye
Murat Uysal
Üye
Dr. Emrah Şener
Üye
Ömer Duman
Üye
Prof. Dr. Abdullah Yavaş
Üye

Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla atanan bir kişiden oluşmaktadır. Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilmektedir.

PPK, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi; para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi; para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak, hükûmetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi; hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.

2017 yılında PPK tarafından 8 toplantı yapılmış, PPK tarafından alınan kararlar TCMB Genel Ağ sitesinde yayımlanmıştır.

25 Temmuz 2017 tarihli Banka Meclisi Toplantısında Banka Meclisi üyelerinden Ömer Duman Kurulda görev yapmak üzere seçilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Murat Çetinkaya ve Üyeler Banka Meclisi üyesi Ömer Duman, Başkan Yardımcıları Erkan Kilimci, Murat Uysal ve Emrah Şener ile müşterek kararla atanan Abdullah Yavaş’tan oluşmaktadır.

1.1.3 Denetleme Kurulu

Mehmet Ziya Gökalp
Üye
Doç. Dr. Mehmet Babacan
Üye
Mehmet Kaya
Üye
Zekeriya Kaya
Üye

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, TCMB’nin bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir. Kurul, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Başbakanlığa iletmektedir. Kurul, o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında yıl sonunda hazırladığı raporu Genel Kurula sunmaktadır.

24 Nisan 2017 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süresi 30 Nisan 2017 tarihi bitiminde sona eren Denetleme Kurulu üyelikleri ile boşalan bir Denetleme Kurulu Üyeliğine; 1 Mayıs 2017 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihi bitimine kadar iki yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Babacan yeniden, Osman Çelik ve Ömer Duman’dan boşalan Denetleme Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet Kaya ve Zekeriya Kaya seçilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Mehmet Ziya Gökalp, Mehmet Babacan, Mehmet Kaya ve Zekeriya Kaya’dan oluşmaktadır.

1.1.4 Yönetim Komitesi

Murat Çetinkaya
Başkan
Erkan Kilimci
Üye
Murat Uysal
Üye
Dr. Emrah Şener
Üye

Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan, Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanmaktadır. Başkan Yardımcıları, Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıllık bir dönem için atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, tam üye sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Komitesi; gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi tarafından karar alınması gereken hususları önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, TCMB işlemlerinde eşgüdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi tarafından yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve emekliliği gibi konularda karar almak Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasındadır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi, Başkan Murat Çetinkaya ile Başkan Yardımcıları Erkan Kilimci, Murat Uysal ve Emrah Şener’den oluşmaktadır.

1.1.5 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda; Başkan ile Banka Meclisi, PPK, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2017 yılında brüt ücret olarak toplam 6.158.298 Türk lirası ödenmiştir.

1.1.6 İdare Merkezi Yönetim Birimleri

31.12.2017 tarihi itibarıyla;

 

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Pınar Özlü

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Yavuz Yeter

Baş Hukuk Müşavirliği ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Baş Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Genel Müdürü*

Sıtkı Eroğlu

Denetim Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mehmet Düzgün

Emisyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür*

Dr. Emrah Ekşi

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Hakan Atasoy

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Sinan Binbir

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve

Eğitim Merkezi

Genel Müdür

Ergün Meriç

İstatistik Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Gülbin Şahinbeyoğlu

İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Ali Çufadar

Muhasebe Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

İrfan Yanar

Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mustafa Ömer Okay

Piyasalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Orhan Kandar

Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürlüğü

Genel Müdür*

Dr. İbrahim Ethem Güney

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Doç. Dr. Semih Tümen

Operasyon ve Destek Hizmetleri Koordinatörü

Operasyon ve Destek

Hizmetleri Koordinatörü

Erol Göncü

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Selahattin Akkaş

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Ayşe Gül Sayın

Lojistik Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Memet Taşkın

*Tedvir

1.1.7 Şubeler

31.12.2017 tarihi itibarıyla;

 

Şubeler Koordinatörü

Şubeler Koordinatörü

Ayhan Aydın

Adana Şubesi

Müdür*

Emel Aksoy

Ankara Şubesi

Müdür

Dr. Yusuf Bora Enhoş

Antalya Şubesi

Müdür*

Sibel Nilüfer Erim

Bursa Şubesi

Müdür*

Lütfi Soylu

Denizli Şubesi

Müdür

Mustafa Alpar

Diyarbakır Şubesi

Müdür

Cihat Yücel

Edirne Şubesi

Müdür*

Ayşen İşcan

Erzurum Şubesi

Müdür*

Ali Bakır

Eskişehir Şubesi

Müdür

Nilüfer Aydemir

Gaziantep Şubesi

Müdür

Oğuzhan Saçkan

İskenderun Şubesi

Müdür*

Mehmet Yıldırım

İstanbul Şubesi

Müdür

İsmail Fehmi Ergüder

İzmir Şubesi

Müdür

Halil Yeşilbursa

İzmit Şubesi

Müdür

Aysel Beycar

Kayseri Şubesi

Müdür*

Vasviye Kahramanlar

Konya Şubesi

Müdür

Nezihe Filiz Baysal

Malatya Şubesi

Müdür*

Emel Altay

Mersin Şubesi

Müdür*

Sevim Sağlamyaşar

Samsun Şubesi

Müdür

Mehmet Ünal Kekevi

Trabzon Şubesi

Müdür

Özgür Aydin

Van Şubesi

Müdür

İzzettin Uluat

* Tedvir

1.1.8 Organizasyon Şeması

Şemayı büyük halde görmek için üzerine tıklayınız.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018
© TCMB 2018   İletişim

Yukarı