1.2 Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü ve üstlenmiş olduğu farklı görevlerine bağlı olarak, çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. Fiili personel adedi 3.730’dur.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, işe son verme, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 908 personel ayrılmış, toplam 74 personel alınmıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2016 yılına göre 834 kişi azalarak 3.730’a inmiştir (Grafik 1.2.1).

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 78,66’sını genel idare hizmetleri, yüzde 12,06’sını teknik hizmetler, yüzde 0,40’ını sağlık hizmetleri, yüzde 0,35’ini avukatlık hizmetleri ve yüzde 8,53’ünü yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Personelin yüzde 20,56’sı sözleşmeli, yüzde 79,44’ü ise kadroludur.

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 56,11’i İdare Merkezinde, yüzde 43,89’u ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelin yüzde 47,51’inin 31-40 yaş grubunda olduğu görülmektedir (Grafik 1.2.2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmış personelin payı ise yüzde 79,44’tür (Grafik 1.2.3).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018
© TCMB 2018   İletişim

Yukarı