1.1 Yönetim Birimleri

1.1.1 Banka Meclisi

Murat Uysal
Başkan
Mehmet Vehbi Çıtak
Üye
Prof. Dr. Nurullah Genç
Üye
Ömer Duman
Üye
Derya Yücel
Üye
Prof.Dr. Başak Tanınmış Yücememiş
Üye
Mehmet Aktaş
Üye

Banka Meclisi, Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması; açık piyasa ve döviz‑efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile reeskont ve avans faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılması; TCMB’nin bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır.

Banka Meclisi 2019 yılında 17 toplantı yapmış, 133 adet karar almıştır.

Banka Meclisi üyelerinden Sabri Orman ile Fatih Güldamlasıoğlu’nun Banka Meclisindeki görev süreleri 30 Nisan 2019 tarihi bitiminde sona ermiştir. Bu doğrultuda 15 Mart 2019 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında; Banka Meclisi üyeliklerine, 1 Mayıs 2019 tarihinden 30 Nisan 2022 tarihi bitimine kadar üç yıl süreyle görev yapmak üzere Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci seçilmişlerdir.

Adı geçenlerin görevlerine başlamamaları nedeniyle açık bulunan Banka Meclisi üyeliklerine, ilk toplanacak Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Banka Meclisince Mehmet Aktaş ile Başak Tanınmış Yücememiş seçilmişlerdir.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Banka Meclisi, Başkan Murat Uysal ve üyeler; Mehmet Vehbi Çıtak, Nurullah Genç, Ömer Duman, Derya Yücel, Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’tan oluşmaktadır.

1.1.2 Para Politikası Kurulu

Murat Uysal
Başkan
Dr. Emrah Şener
Üye
Dr. Uğur Namık Küçük
Üye
Murat Çetinkaya
Üye
Dr. Oğuzhan Özbaş
Üye
Ömer Duman
Üye
Prof.Dr. Abdullah Yavaş
Üye

Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine atanan bir kişiden oluşmaktadır.

PPK, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi; para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi; para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak, hükûmetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi; hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.

2019 yılında PPK tarafından 8 toplantı yapılmış, PPK tarafından alınan kararlar TCMB Genel Ağ sitesinde yayımlanmıştır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Murat Uysal ve üyeler; Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya, Oğuzhan Özbaş ile Banka Meclisi üyesi Ömer Duman ve atanan üye Abdullah Yavaş’tan oluşmaktadır.

1.1.3 Denetleme Kurulu

Doç.Dr. Mehmet Babacan
Üye
Mehmet Kaya
Üye
Mehmet Murat Özdil
Üye
Hayrettin Kurt
Üye

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, TCMB’nin bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir. Kurul, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına iletmektedir. Kurul, o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında yıl sonunda hazırladığı raporu Genel Kurula sunmaktadır.

15 Mart 2019 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süresi 30 Nisan 2019 tarihi bitiminde sona eren Denetleme Kurulu üyeliklerine; 1 Mayıs 2019 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihi bitimine kadar iki yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Babacan ve Mehmet Kaya yeniden, Zekeriya Kaya’dan boşalan Denetleme Kurulu üyeliğine ise Hayrettin Kurt seçilmiştir.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Mehmet Babacan, Mehmet Kaya, Mehmet Murat Özdil ve Hayrettin Kurt’tan oluşmaktadır.

1.1.4 Yönetim Komitesi

Murat Uysal
Başkan
Dr. Emrah Şener
Üye
Dr. Uğur Namık Küçük
Üye
Murat Çetinkaya
Üye
Dr. Oğuzhan Özbaş
Üye

Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan ve Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, tam üye sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Komitesi; gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi tarafından karar alınması gereken hususları önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, TCMB işlemlerinde eş güdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi tarafından yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve emekliliği gibi konularda karar almak Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasındadır.

6 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, Murat Çetinkaya’nın görevden alınması üzerine Bankamız Başkanlığına Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştır.

Açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına 31 Ağustos 2019 tarihinde Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atanmışlardır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi, Başkan Murat Uysal ile Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş’tan oluşmaktadır.

1.1.5 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda; Başkan, Banka Meclisi, PPK, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2019 yılında brüt ücret olarak toplam 11.199.953,00 Türk lirası ödenmiştir.

1.1.6 İdare Merkezi Yönetim Birimleri

31.12.2019 tarihi itibarıyla;

 

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Çağrı Sarıkaya

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Dr. Ali Çufadar

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mustafa Uğur Sabuncuoğlu

Başkanlık Ofisi Müdürlüğü

Müdür

Mustafa Soner Aksu

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Mehmet Zahit Ateş

Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

İrfan Yanar

Denetim Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mehmet Düzgün

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Mustafa Aydöner

Emisyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Nurettin Tüysüz

Hukuk Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Sıtkı Eroğlu

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Dr. Ferhat Çamlıca

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Sinan Binbir

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Ergün Meriç

İstatistik Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Gülbin Şahinbeyoğlu

Operasyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Yusuf Bora Enhoş

Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mustafa Ömer Okay

Piyasalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Doruk Küçüksaraç

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Cevriye Aysoy

*Tedvir

1.1.7 Şubeler

31.12.2019 tarihi itibarıyla;

 

Adana Şubesi

Müdür

Ankara Şubesi

Müdür

Antalya Şubesi

Müdür (*)

Sibel Nilüfer Erim

Bursa Şubesi

Müdür

Lütfi Soylu

Denizli Şubesi

Müdür

Mustafa Alpar

Diyarbakır Şubesi

Müdür

Cihat Yücel

Edirne Şubesi

Müdür (*)

Ayşen İşcan

Erzurum Şubesi

Müdür

Eskişehir Şubesi

Müdür

Nilüfer Aydemir

Gaziantep Şubesi

Müdür

Oğuzhan Saçkan

İskenderun Şubesi

Müdür (*)

Mehmet Yıldırım

İstanbul Şubesi

Müdür

İsmail Fehmi Ergüder

İzmir Şubesi

Müdür

Halil Yeşilbursa

İzmit Şubesi

Müdür

Aysel Beycar

Kayseri Şubesi

Müdür (*)

Vasviye Kahramanlar

Konya Şubesi

Müdür

Nezihe Filiz Baysal

Malatya Şubesi

Müdür (*)

Emel Altay

Mersin Şubesi

Müdür (*)

Sevim Sağlamyaşar

Samsun Şubesi

Müdür

Mehmet Ünal Kekevi

Trabzon Şubesi

Müdür

Özgür Aydin

Van Şubesi

Müdür

İzzettin Uluat

* Tedvir

1.1.8 Organizasyon Şeması

Şemayı büyük halde görmek için üzerine tıklayınız.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı