1.2 Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü ve üstlenmiş olduğu farklı görevleri nedeniyle çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. TCMB personel kadro sayısı 2019 yılı sonu itibarıyla 4.562’dir. Fiili personel adedi 3.874 olup, personel kadrolarının faaliyet dönemi sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 84,92 olarak gerçekleşmiştir.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, işe son verme, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 74 personel ayrılmış, toplam 143 personel alınmıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2018 yılına göre 69 kişi artarak 3.874’e yükselmiştir (Grafik 1.2.1).

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 79,66’sını genel idare hizmetleri, yüzde 11,62’sini teknik hizmetler, yüzde 0,41’ini sağlık hizmetleri, yüzde 0,44’ünü avukatlık hizmetleri, yüzde 7,87’sini yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Personelin yüzde 10,38’i sözleşmeli, yüzde 89,62’si ise kadroludur.

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 57,98’i İdare Merkezinde, yüzde 42,02’si ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelin yüzde 44,40’ının 31‑40 yaş grubunda olduğu görülmektedir (Grafik 1.2.2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim yapmış personelin payı ise yüzde 81,75’tir (Grafik 1.2.3).

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı