Kısaltmalar

AB

Avrupa Birliği

AÇMDP

Akademik Çalışmalar için Mali Destek Programı

APİ

Açık Piyasa İşlemleri

BCBS

Basel Bankacılık Denetim Komitesi

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BES

Bilgi Edinme Sistemi

BIS

Uluslararası Ödemeler Bankası

BİST

Borsa İstanbul A.Ş.

BKM

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.

BoE

Bank of England

BPP

Bankalararası Para Piyasası

BPS

Banknot İnceleme Sistemleri

CBCDG

Merkez Bankaları Kalpazanlığı Caydırma Grubu

CİMER

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

CPMI

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi

DB

Dünya Bankası

DİBS

Devlet İç Borçlanma Senedi

EVDS

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

FİKKO

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi

FinTek

Finansal Teknolojiler

FSB

Finansal İstikrar Kurulu

FSB MENA

FSB Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu

Gıda Komitesi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi

GOÜ

Gelişmekte Olan Ülkeler

GSYİH

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

GUD

Gerçeğe Uygun Değer

IFC

Irving Fisher Merkez Bankası İstatistikleri Komitesi

IILM

Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Şirketi

IMF

Uluslararası Para Fonu

IMSG

CPMI‑IOSCO Uygulamayı İzleme Yönlendirme Grubu

IOSCO

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı

İMB

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Müdürlüğü

KMPD

Konsinye Madeni Para Depoları

MKT

Merkezi Karşı Taraf

MONY

Merkezi Olmayan Nakit Yönetimi

MPTS

Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.

PFMI

Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensipler

PPK

Para Politikası Kurulu

RESİM

Reel Sektöre İktisadi Mercek

ROM

Rezerv Opsiyonu Mekanizması

RTGS

Gerçek Zamanlı Brüt Mutabakat

SYR

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Takasbank

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TGA

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

TL

Türk Lirası

TSPB

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

TTK

Türk Ticaret Kanunu

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

UYAP

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

VİOP

Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası

VUK

Vergi Usul Kanunu

YP

Yabancı Para

YTH

Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020
© TCMB 2020   İletişim

Yukarı