Menu MENÜ

1.1 Yönetim Birimleri

1.1.1 Banka Meclisi

Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu
Başkan
Prof. Dr. Nurullah Genç
Üye
Derya Yücel
Üye
Prof.Dr. Başak Tanınmış Yücememiş
Üye
Mehmet Aktaş
Üye
Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Üye
Ertan Aydın
Üye

Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşan Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere toplantılar gerçekleştirilmektedir. Üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanan Banka Meclisi, mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasında; para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması, tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması, açık piyasa ve döviz efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile reeskont ve avans faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılması, TCMB’nin bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması, TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetleri ile çalışanlarına ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması bulunmaktadır.

Banka Meclisi 2021 yılında 12 toplantı yapmış, 174 adet karar almıştır.

30 Mart 2021 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında; görevden alınan Ömer Duman’ın yerine görev süresini tamamlamak üzere seçilen Ertan Aydın’ın Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi gereğince Banka Meclisi üyeliği onaylanmıştır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Banka Meclisi; Başkan Şahap Kavcıoğlu ve üyeler Nurullah Genç, Derya Yücel, Başak Tanınmış Yücememiş, Mehmet Aktaş, Elif Haykır Hobikoğlu ve Ertan Aydın’dan oluşmaktadır.

1.1.2 Para Politikası Kurulu

Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu
Başkan
Dr. Emrah Şener
Üye
Mustafa Duman
Üye
Taha Çakmak
Üye
Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Üye
Prof.Dr. Yusuf Tuna
Üye

Başkan’ın başkanlığında; Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine atanan bir kişiden oluşan Para Politikası Kurulu (PPK)’nun görev ve yetkileri; fiyat istikrarını sağlama amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi, para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak, hükûmetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi olarak tayin edilmiştir.

2021 yılında 12 PPK toplantısı gerçekleştirilmiş, PPK tarafından alınan kararlar TCMB genel ağ sitesinde yayımlanmıştır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Şahap Kavcıoğlu ve üyeler; Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak ile Banka Meclisi üyesi Elif Haykır Hobikoğlu ve atanan üye Yusuf Tuna’dan oluşmaktadır.

1.1.3 Denetleme Kurulu

Doç.Dr. Mehmet Babacan
Üye
Mehmet Kaya
Üye
Hayrettin Kurt
Üye
Suat Sarıgül
Üye

Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşan Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olarak belirlenmiştir.

TCMB’nin bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevli olan Kurul, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına iletmektedir. Kurul, o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında yıl sonunda bir rapor hazırlamakta ve söz konusu raporu Genel Kurula sunmaktadır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Mehmet Babacan, Mehmet Kaya, Hayrettin Kurt ve Suat Sarıgül’den oluşmaktadır.

1.1.4 Yönetim Komitesi

Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu
Başkan
Dr. Emrah Şener
Üye
Mustafa Duman
Üye
Taha Çakmak
Üye

Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan ve Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantıları için karar yeter sayısı, tam üye sayısının çoğunluğu olarak tayin edilmiştir.

Yönetim Komitesi; gerekli görülen durumlarda Banka Meclisi tarafından karar alınması gereken hususları önceden inceler ve Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlar. Ayrıca, TCMB işlemlerinde eş güdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi tarafından yapılan çalışanlar dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve emekliliği gibi konularda karar almak da Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.

19 Mart 2021 tarihi itibarıyla Bankamız Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atanmıştır.

30 Mart 2021 tarihi itibarıyla, Murat Çetinkaya’nın yerine Bankamız Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atanmıştır.

24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla, Oğuzhan Özbaş’ın yerine Bankamız Başkan Yardımcılığına Semih Tümen atanmıştır.

14 Ekim 2021 tarihi itibarıyla, Uğur Namık Küçük ve Semih Tümen görevden alınmıştır. Aynı tarihte Bankamız Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak atanmıştır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi, Başkan Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Mustafa Duman ve Taha Çakmak’tan oluşmaktadır.

1.1.5 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33’üncü maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda; Başkan, Banka Meclisi, PPK, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2021 yılında brüt ücret olarak toplam 15.243.015,77 TL ödenmiştir.

1.1.6 İdare Merkezi Yönetim Birimleri

31.12.2021 tarihi itibarıyla;

 

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Orhun Sevinç

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Yusuf Bora Enhoş

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür (*)

Yaşar Altunoğlu

Başkanlık Ofisi

Müdür (*)

Harun Furkan Çarpadan

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mehmet Zahit Ateş

Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

İrfan Yanar

Denetim Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mehmet Düzgün

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mustafa Aydöner

Emisyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Nurettin Tüysüz

Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Yüksel Görmez

Hukuk Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Sıtkı Eroğlu

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

-

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Doğan Başar

Operasyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Oğuzhan Saçkan

Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

İlker Durusoy

Piyasalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Hakan Er

Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Yusuf Kenan Bağır

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr. Huzeyfe Torun

Yatırımcı İlişkileri ve Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

-

*Tedvir

1.1.7 Şubeler

31.12.2021 tarihi itibarıyla;

 

Adana Şubesi

Müdür

Mehmet Yıldırım

Ankara Şubesi

Müdür

İlker Bayır

Antalya Şubesi

Müdür

Gökhan Güler

Bursa Şubesi

Müdür

Lütfi Soylu

Denizli Şubesi

Müdür

Tolga Kiraz

Diyarbakır Şubesi

Müdür

Muhammed İslami Önal

Edirne Şubesi

Müdür

Mahmut Güray Sezer

Erzurum Şubesi

Müdür

Ali Bakır

Eskişehir Şubesi

Müdür

Muhammet Devrim Ülkü

Gaziantep Şubesi

Müdür

Soner Bilgin

İskenderun Şubesi

Müdür

Mustafa Alpar

İstanbul Şubesi

Müdür

Raşide Özyalın

İzmir Şubesi

Müdür

Mecit Hasan Subaşı

İzmit Şubesi

Müdür

Vasviye Kahramanlar

Kayseri Şubesi

Müdür

Dr. Davut Balcı

Konya Şubesi

Müdür

Cihat Yücel

Malatya Şubesi

Müdür

İzzettin Uluat

Mersin Şubesi

Müdür

Serhat Akpınar

Samsun Şubesi

Müdür

Özgür Aydin

Trabzon Şubesi

Müdür

Özer Muratoğlu

Van Şubesi

Müdür

Erol Seheroğlu

 

1.1.8 Organizasyon Şeması

Şemayı büyük halde görmek için üzerine tıklayınız.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı