Menu MENÜ

2.10 Uluslararası İş Birliği ve Organizasyonlar

2.10.1 Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

TCMB’nin sekretarya faaliyetlerini yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde yer alan “İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu’’nun üçüncü toplantısı, TCMB ev sahipliğinde çevrim içi olarak 29 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ana teması “İİT ülkeleri için koronavirüs salgını sonrası ekonomik ve finansal öncelikler” olarak belirlenen söz konusu toplantıda, küresel ekonomik görünüm ve İİT ülkelerinin ekonomik ve mali görünümü tartışılmış, ardından salgın sonrası dönemde İİT ülkelerinde daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik ortam oluşturmak için temel öncelikler ve eylemlere odaklanılarak muhtemel politikalara değinilmiştir. Ayrıca, bu önceliklerin gerçekleştirilmesinde İslami finansın rolü de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

TCMB’nin sekretarya faaliyetlerini yürüttüğü Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulübü’nün (Guvernörler Kulübü) 45. toplantısı Rusya Merkez Bankasının organizasyonuyla çevrim içi olarak 8 Aralık 2021 tarihinde düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda, küresel ekonomik ve finansal gelişmeler, koronavirüs salgınının üye ülke ekonomileri üzerindeki etkileri, alınan politika önlemleri ile ekonomilerin toparlanma sürecinde politika öncelikleri ve iklim değişikliğine bağlı risklerle mücadele konuları tartışılmıştır.

G20, IMF ve BIS’nin düzenlediği periyodik toplantılara yönelik çalışmalar yapılmış ve bu kapsamda iç ve dış paydaşlar ile eş güdüm sağlanmıştır. Ayrıca, IMF, üye ülkelerin ekonomik ve mali politikalarının izlenmesi ve uluslararası para sisteminin gözetimi görevi (Madde IV) çerçevesinde Ocak ayında ülkemiz kamu ve özel sektör yetkilileri ile toplantılar düzenlenmiştir. Rutin olarak yapılan bu görüşmeler kapsamında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümünde toplantılara katılım sağlanarak, gündem maddelerine ilişkin katkı sunulmuştur.

TCMB, iklim değişikliğinin finansal sistem üzerinde oluşturabileceği olası etkileri tespit etmeye ve azaltmaya yönelik uluslararası çalışmaların yakından takibi amacıyla, Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı’na (Network for Greening the Financial System-NGFS) 14 Aralık 2021 itibarıyla üye olmuştur.

2.10.2 Merkez Bankaları ile İlişkiler

TCMB, diğer ülke merkez bankaları ile iletişimini ve ikili iş birliğini artırmaya yönelik faaliyetlerine koronavirüs salgınının etkisiyle değişen çalışma koşullarına uyum sağlayarak 2021 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede merkez bankacılığı alanında bilgi alışverişinin ve iş birliğinin güçlendirilmesine zemin oluşturmak üzere Özbekistan Merkez Bankası ile 2 Ağustos 2021, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile 24 Kasım 2021 ve Türkmenistan Merkez Bankası ile 27 Kasım 2021 tarihlerinde mutabakat zaptı imzalamıştır. Söz konusu mutabakat zabıtları ile birlikte TCMB’nin resmî bir çerçevede ikili iş birliği içinde bulunduğu merkez bankası sayısı 37 olmuştur.

Ülkeler arasında yerel para birimleriyle dış ticaretin ve yatırımların desteklenmesi ile finansal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla TCMB, diğer ülke merkez bankaları ile para takası anlaşmaları yapmaktadır. Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile 2019’da yenilenen para takası anlaşması 4 Haziran 2021 tarihinde güncellenmiş, Kore Merkez Bankası ile 12 Ağustos 2021 tarihinde para takası anlaşması imzalanmış, Katar Merkez Bankası ile 2018 yılında imzalanan para takası anlaşması 17 Eylül 2021 tarihinde yenilenmiştir.

Diğer ülke merkez bankaları ve Türkiye’deki diplomatik misyon yetkilileri ile ikili diyalog süreçlerinin üst seviyede yürütülmesi kapsamında ikili görüşmeler yapılmıştır. Koronavirüs salgın koşullarının elverdiği ölçüde ziyaret veya çevrim içi olarak düzenlenen görüşmelerde genel olarak ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeler ve ikili iş birliği olanakları gündeme gelmiştir.

TCMB, teknik iş birliği faaliyetleri kapsamında 2021 yılında 32 merkez bankası ve bir bankacılık enstitüsü ile 73 videokonferans gerçekleştirmiş ve TCMB’ye iki çalışma ziyareti yapılmıştır. Bu faaliyetler anlık ödeme sistemleri, bilişim teknolojileri altyapısı, fintek-dijital para, insan kaynakları süreçleri, emisyon süreçleri, veri yönetişimi ve istatistik, piyasa işlemleri, makroihtiyati düzenlemeler ve enflasyon dinamikleri alanlarında olmuştur.

Koronavirüs salgını nedeniyle teknik iş birliğinde aktif olarak kullanılan bir diğer yöntem de yazılı bilgi talepleri olmuştur. 2021 yılında TCMB bünyesinde yürütülen projeler kapsamında diğer ülke merkez bankalarından 14 farklı projeye yönelik bilgi talep edilmiş ve TCMB’ye yönlendirilen 10 bilgi talebi yanıtlanmıştır.

2.10.3 Uluslararası Çalışma Gruplarına Katılım

TCMB’nin üyesi olduğu bazı çalışma grupları 2021 yılı içerisinde faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Buna göre:

2.10.4 Organizasyonlar

Ulusal Organizasyonlar

TCMB Türkiye ekonomisinde gündem oluşturan konuların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemiştir:

Uluslararası Organizasyonlar

Ekonomi ve finans çevreleriyle bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması amacıyla uluslararası platformlara katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede, gerçekleştirilen toplantılar aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, yıl boyunca yatırımcı gruplarıyla toplantılar da yapılmıştır.

2.10.5 Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmaları

TCMB, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde görev alanına giren konulardaki müktesebat uyum çalışmalarına ve AB ile Türkiye arasındaki ekonomik diyalog mekanizmalarına katkı sunmaya devam etmektedir.

Türkiye’nin AB’ye aday ülke ilan edilmesi sonrasında 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılan üyelik müzakereleri çerçevesinde TCMB’nin katılım sağladığı fasıllardaki son durum Tablo 2.10.5.1’de gösterilmektedir.

Tablo 2.10.5.1: Müzakere Sürecinde TCMB’nin Katılım Sağladığı Fasıllarda Son Durum

Doğrudan İlgili Fasıllar

Müzakerelerde

Son Durum

Doğrudan İlgili

Olmayan Fasıllar

Müzakerelerde

Son Durum

4. Sermayenin

Serbest Dolaşımı

Müzakereye açıldı.

(19 Aralık 2008)

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

AB Konseyi’nde görüşülmeye devam edilmektedir.

9. Mali Hizmetler

Müzakere süreci askıya alındı. 

(14-15 Aralık 2006)

6. Şirketler Hukuku

Müzakereye açıldı.

(17 Haziran 2008)

17. Ekonomik ve Parasal Politika

Müzakereye açıldı.

(14 Aralık 2015)

16. Vergilendirme

Müzakereye açıldı.

(30 Haziran 2009)

18. İstatistik

Müzakereye açıldı.

(26 Haziran 2007)

19. Sosyal Politika ve İstihdam

Açılış kriterleri belirlendi.

32. Mali Kontrol

Müzakereye açıldı.

(26 Haziran 2007)

28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Müzakereye açıldı.

(19 Aralık 2007)

33. Mali ve Bütçesel Hükümler

Müzakereye açıldı. 

(30 Haziran 2016)

 

 

TCMB, ilgili olduğu fasıllardaki AB müktesebatını yakından takip etmekte, uyumlaştırma çalışmalarını yürütmekte ve katedilen gelişmeleri T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına düzenli olarak aktarmaktadır.

Diğer yandan, AB ile Türkiye arasındaki ekonomik diyalog çalışmalarına 2021 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda, Batı Balkanlar ve Türkiye tarafından Avrupa Komisyonuna sunulan Ekonomik Reform Programlarının (ERP) değerlendirme süreci çerçevesinde Avrupa Konseyi Ekonomik ve Mali Komite Uzmanlar Toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde, Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı ise 6 Mayıs 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler1 tarafından hazırlanan ERP’ler değerlendirilmiştir. Ayrıca, AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye Arasında Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı Taslak Sonuç Belgesi nihai aşamaya getirilmiştir.

AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye Arasında Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı, 12 Temmuz 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; ERP’ler genel olarak değerlendirilmiş, Ortak Sonuç Bildirgesi kabul edilmiş, ayrıca aday ülke temsilcilerince bu yılın tematik konusu olarak belirlenen “Koronavirüs salgını kapsamında ekonomik görünüm ve sürdürülebilir kapsayıcı toparlanmayı destekleme amacıyla alınan politika önlemleri” konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından yılda iki kez düzenlenen Aday Ülkeler Ekonomik Tahmin Toplantıları, çevrim içi olarak 21 Nisan 2021 ve 12 Ekim 2021 tarihlerinde yapılmıştır. AB katılım sürecinde müktesebat uyumuna ilişkin gelişmelerin takip edilmesi amacıyla 11 Nisan 2000 tarihli Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı ile kurulan sekiz alt komiteden biri olan 4 No’lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi’nin 17. toplantısı çevrim içi olarak 23-24 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ilgili fasıllardaki son gelişmeler ele alınmıştır.

 

1) Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Türkiye

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022
© TCMB 2022 İletişim

Yukarı