Menu MENÜ

1.1 Yönetim Birimleri

1.1.1 Banka Meclisi

Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu
Başkan
Prof. Dr. Nurullah Genç
Üye
Derya Yücel
Üye
Prof.Dr. Başak Tanınmış Yücememiş
Üye
Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Üye
Ertan Aydın
Üye
Doç.Dr. Mevlüt Tatlıyer
Üye

Banka Meclisi, Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması; açık piyasa ve döviz efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile reeskont ve avans faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara, umumi disponibiliteye ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılması; TCMB’nin bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetleri ile çalışanlarına ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır.

Banka Meclisi 2022 yılında 14 toplantı yapmış, 194 adet karar almıştır.

29 Mart 2022 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında, Banka Meclisinde görev süresi sona eren Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’tan boşalan üyelikler için yapılan seçim sonucunda, 30 Nisan 2025 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere Banka Meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş yeniden ve Mevlüt Tatlıyer seçilmişlerdir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Banka Meclisi; Başkan Şahap Kavcıoğlu ve üyeler Nurullah Genç, Derya Yücel, Başak Tanınmış Yücememiş, Elif Haykır Hobikoğlu, Ertan Aydın ve Mevlüt Tatlıyer’den oluşmaktadır.

1.1.2 Para Politikası Kurulu

Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu
Başkan
Dr. Emrah Şener
Üye
Mustafa Duman
Üye
Taha Çakmak
Üye
Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Üye
Prof.Dr. Yusuf Tuna
Üye

Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine atanan bir kişiden oluşmaktadır.

PPK; fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi, para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak hükûmetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.

2022 yılında PPK tarafından 12 toplantı yapılmış ve alınan kararlar TCMB genel ağ sitesinde yayımlanmıştır.

Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna 7 Ekim 2022 tarihinde vefat etmiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Şahap Kavcıoğlu ve üyeler; Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak ile Banka Meclisi üyesi Elif Haykır Hobikoğlu’ndan oluşmaktadır.

1.1.3 Denetleme Kurulu

Doç.Dr. Mehmet Babacan
Üye
Mehmet Kaya
Üye
Hayrettin Kurt
Üye
Suat Sarıgül
Üye

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, TCMB’nin bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir. Kurul, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına iletmektedir. Kurul, o yıla ait işlem ve hesaplar hakkında yıl sonunda hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmaktadır.

29 Mart 2022 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Suat Sarıgül’den boşalan bir üyelik için yapılan seçim sonucunda, 30 Nisan 2024 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere Denetleme Kurulu üyeliğine Suat Sarıgül yeniden seçilmiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Mehmet Babacan, Mehmet Kaya, Hayrettin Kurt ve Suat Sarıgül’den oluşmaktadır.

1.1.4 Yönetim Komitesi

Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu
Başkan
Dr. Emrah Şener
Üye
Mustafa Duman
Üye
Taha Çakmak
Üye

Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan ve Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Komitesi, gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi tarafından karar alınması gereken hususları önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, TCMB işlemlerinde eş güdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi tarafından yapılan çalışanlar dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve emekliliği gibi konularda karar almak Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasındadır.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi, Başkan Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Mustafa Duman ve Taha Çakmak’tan oluşmaktadır.

1.1.5 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda; Başkan ile Banka Meclisi, PPK, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2022 yılında brüt ücret olarak toplam 22.898.133,34 Türk lirası ödenmiştir.

1.1.6 İdare Merkezi Yönetim Birimleri

31.12.2022 tarihi itibarıyla;

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Orhun Sevinç

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mehmet Zahid Samancıoğlu

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Yaşar Altunoğlu

Başkanlık Ofisi

Müdür (Tedvir)

Harun Furkan Çarpadan

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Mehmet Zahit Ateş

Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

İrfan Yanar

Denetim Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Eniz Ünal

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Nazmi Nazim Adiloğlu

Emisyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Nurettin Tüysüz

Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Yüksel Görmez

Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Oğuzhan Saçkan

Hukuk Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Sıtkı Eroğlu

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Gizem Uzuner

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Doğan Başar

Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Serdar Murat Öztaner

Piyasalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Hakan Er

Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Yusuf Kenan Bağır

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Huzeyfe Torun

Yatırımcı İlişkileri ve Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

Dr.Süleyman Hilmi Kal

 

1.1.7 Şubeler

31.12.2022 tarihi itibarıyla;

 

Adana Şubesi

Müdür

Mehmet Yıldırım

Ankara Şubesi

Müdür

İlker Bayır

Antalya Şubesi

Müdür

Gökhan Güler

Bursa Şubesi

Müdür

Lütfi Soylu

Denizli Şubesi

Müdür

Tolga Kiraz

Diyarbakır Şubesi

Müdür

Muhammed İslami Önal

Edirne Şubesi

Müdür

Mahmut Güray Sezer

Erzurum Şubesi

Müdür

Ali Bakır

Eskişehir Şubesi

Müdür

Muhammet Devrim Ülkü

Gaziantep Şubesi

Müdür

Soner Bilgin

İskenderun Şubesi

Müdür

Mustafa Alpar

İstanbul Şubesi

Müdür

Mehmet Düzgün

İzmir Şubesi

Müdür

Mecit Hasan Subaşı

İzmit Şubesi

Müdür

-

Kayseri Şubesi

Müdür

Dr.Davut Balcı

Konya Şubesi

Müdür

Cihat Yücel

Malatya Şubesi

Müdür

Kemal Tarhan

Mersin Şubesi

Müdür

Serhat Akpınar

Samsun Şubesi

Müdür (Tedvir)

Ayhan Aydın

Trabzon Şubesi

Müdür

Özer Muratoğlu

Van Şubesi

Müdür

Erol Seheroğlu

 

1.1.8 Organizasyon Şeması

Şemayı büyük halde görmek için üzerine tıklayınız.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı