Menu MENÜ

2.9 Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Faaliyetler

2021 yılında kurulan Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından iklim değişikliği ve yeşil dönüşüme ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaların takibi yapılmış, söz konusu çalışmalara katkı sağlanmıştır. Ayrıca, iklim değişikliğinin banka politikalarına dâhil edilmesine yönelik olası uygulamalara altyapı teşkil edecek kurum içi çalışmalara başlanmıştır.

Ulusal çalışmalar kapsamında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) koordinasyonunda yürütülen İklim Şurası Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama Komisyonu çalışmaları ile ülkemizde hazırlık çalışmaları başlayan Ulusal Taksonomi, Emisyon Ticaret Sistemi ve Ulusal Karbon Piyasası toplantılarına katkı sağlanmıştır.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında kurulan, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’na (YMÇG) ilişkin faaliyet ve dokümanlara katkı sağlanmış olup, İhtisas Çalışma Grubu (İÇG) toplantılarına katılım sağlanmıştır.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2024-2030 dönemine yönelik olarak hazırlık çalışmaları başlatılan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) çalıştaylarına katılım sağlanmıştır.

Uluslararası çalışmalar kapsamında, TCMB’nin ilgili birimlerinden seçilen temsilcilerle eş güdüm halinde, NGFS Genel Kurul ve alt grup toplantılarına katılım sağlanarak, iklim değişikliği ve merkez bankacılığı alanına yönelik uluslararası gelişmeler takip edilmiş, gerektiğinde NGFS anketleri cevaplanmıştır.

İklim değişikliğine yönelik kurum içi çalışmalar kapsamında, olası risklere ilişkin kurum içi bilgi birikiminin artırılması ve farkındalığın oluşturulması amaçlarıyla, iklim değişikliğine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmelerin özetlendiği ve yeşil enstrümanlara ilişkin sayısal verilerin grafiklerle ortaya konulduğu dört adet çeyreklik bülten hazırlanmış ve TCMB yerel ağında yayınlanmıştır.

Ayrıca, diğer ülke merkez bankalarının iklim değişikliğine ilişkin politika ve çalışmaları incelenerek sınıflandırılmış, bu sayede örnek uygulamaların TCMB’ye uyarlanma potansiyeli araştırılarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Banka içi farkındalığı artırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında ise Merkez Akademi ve Gelişim Müdürlüğü ortaklığında, banka içi iklim değişikliği seminerleri düzenlenmeye başlanmıştır.

İletişim      © Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023
© TCMB 2023 İletişim

Yukarı